Falur Relata Situasaun Jeral & Rekrutamentu F-FDTL Ba PR

DILI, STLNEWS.co – Vise Xefe Estadu Maior Jeneral F-FDTL, Major Jeneral Falur Rate Laek hamutuk ho Xefe Estadu Maior F-FDTL, Brigadeiru Jeneral Calistro dos Santos “Coliati” relata situasaun jeral no rekrutamentu membru F-FDTL ba Prezidente Republika (PR) Francisco Guterres Lú Olo.

Bainhira remata enkontru Vice Xefe Estadu Maior Jeneral F-FDTL, Major Jeneral Falur Rate Laek ba jornalista iha Palasiu Prezidente Bairru Pite, Kuarta (16/06/2021) hatete, ohin sira rua hasoru PR hodi relata situasaun jeral no rekrutamentu ba membru F-FDTL ba Xefe Estadu.

“Ami mai nee, Xefe Estadu Maior Jeneral lamai, mais ami nain rua mai aprezenta situasaun jeral pais, iha momentu ida agora nee ami fokus liu ba situasaun espesifiku neebe halo rekrutamentu foun ba seleksaun rekrutamentu iha Metinaro no nia prosesu, ida nee deit.” dehan Vise Xefe Estadu Maior Jeneral F-FDTL.

Nunee mos konaba nain hira mak esklui ou pasa iha teste fiziku, Major Jeneral Falur hatete hein deit tempu badak sei hatoo nia rezultadu.

“Hau hanoin ita boot sira hein, dala ruma imi hetan informasaun barak liu hau, nee laos hau nia area hau parte administrasaun finansas no aprovizionamentu nee Xefe Estadu Maior Jeneral nia maibe laos ami koalia bebeik, maibe imi mos tenke sente kontribui diak labele halo degradasaun ba sentidu patriota nasionalismu iha ita nia rai nee, tenke limita ita nia perguntas.” hatete Falur.

Vice Xefe Estadu hatutan konaba situasaun jeral oras nee diak hela tanba laiha funu, no funu boot neebe mak oras nee mundu hasoru mak Corona Virus nee, numeru Covid-19 nee menus ona tanba ema barak kumpre ona regra husi OMS ho MS, no ema barak simu vasina ona.*

Reportajen: Emerenciana Pinto
Editora: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Covid-19 Update (26 Jullu 2021): Pozitivu 6, Rekoperadu 45, & Ativu 656

DILI, STLNEWS.co - Loron 26 fulan Jullu liu Centro Integrado Gestão de Crises, Sala Situação (CIGC-SS) rejistu kazu pozitivu Covid-19 iha nain 6, Dili...

Demisaun Membru PNTL 3, PN Rekonese Bazeia Ba Regulamentu

DILI, STLNEWS.co - Parlamentu Nasional (PN) liu husi komisaun B neebe trata asuntu defeza seguransa no negosiu estranjeiru rekonese demisaun membru Polisia Nasional Timor-Leste...

Komisaun F Seidauk Aprova Projetu Lei Protesaun Ba Labarik

DILI, STLNEWS.co - Parlamentu Nasional (PN) liu husi Komisaun F trata asuntu Saude, Seguransa Sosiais no Igualidade Jeneru, seidauk aprova projetu lei protesaun labarik...
%d bloggers like this: