FM Husu PNTL Melhora Asosiasaun Samurai

DILI, STLNEWS.co – Diretor Ezekutivu Fundasaun Mahein (FM), Abel Amaral husu ba Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) atu melhora diak liutan Asosiasaun Alumni Samurai PNTL neebe halo ona lansamentu.

Diretor Ezekutivu Fundasaun Mahein (FM), Abel Amaral ba STL liu husi intervista iha nia knaar fatin, Bairo Dos Grilhos, Dili, Sesta nee (17/03/2023).

Nia dehan, Asosiasaun Alumni Samurai PNTL foin mak lansa, maibe atividade kooperasaun entre Governu Japauan ho PNTL nee laos foun, sira nia kooperasaun nee kelur ona, i husi parte Governu Japaun fornese kapasitasaun iha area oin-oin.

Nia hateten, ida nee estudu diak ida atu oinsa membru PNTL sira hotu bele halao sira nia knaar tuir Filosofia PNTL, mak Polisiamentu Komunitaria.

“Ami hanoin ida nee pasu diak ida, nomos ba komisariu foun no Segundu Komjer atu bele haree kooperasaun hirak nee, atu oinsa bele mantein nomos melhora sai diak liu tan,” dehan nia.

Tanba kooperasaun hirak nee sira mos iha durasaun, entaun kapasitasaun, doasaun sira neebe mak parseiria sira fo, ida nee tenki utiliza ho kuidadu.

“Ita tenki halao ho responsabilidade, tanba buat hotu neebe mak ita nia doador parseiru sira fo, nee tanba konfiansa instituisional,” hakotu nia.

Iha parte ketak, Komandante PNTL Munisipiu Dili, Superintendente Xefi Polisia, Natercia Eufrazia Soares haktuir, Asosiasaun Alumni Samurai PNTL nee, hanesan antigu alunus PNTL, neebe foka liu ba iha Polisiamentu Komunitaria KPK.

“Sim nee antigu alunus Samurai PNTL, polisiamentu foka liu ba iha Polisiamentu Komunitaria, agora daudaun ita sei fo prioriedade ba seguransa kampanha no eleisaun parlamentar, depois nee hotu ita sei halo diskusaun oan ida hamosu programa balu,” dehan nia.

Nia hateten, dala ruma sira sei adopta sira nia sistema balun, neebe mak agora daudaun implementa hela iha Indonezia, sei identifika fatin balun neebe mak bele kria, ka ou bele implementa programa sira nee.

“Depois ita sei komunika ho sira para husu apoiu ruma, oinsa atu bele estabelese mos iha ita nia rain,” hakotu nia.

Nunee mos Koordenador Alumni Samurai PNTL, Superintendente Xefi Pedro Belo hateten, objetivu husi estabelese asosiasaun ida nee, hodi reforsa implementasaun programa polisiamentu neebe profisional no modernu.

Nia hatutan, atu hametin lasu amizade no garantia sustentabilidade programa Koban System no Chuzaicho iha Timor-Leste, mak PNTL iha obrigasaun atu estabelese Alumni JICA PNTL, hodi reforsa implementasaun programa Polisiamentu neebe professional no modernu.

“Ho ida nee mak ekipa trabalhu aprezenta ba Komandante Jeral naran Asosiasaun Alumni JICA PNTL ho naran “Assosiasaun Alumni Samurai PNTL iha dia 09/08/2021 no hetan aprovasaun iha loron 11/08/2021”, dehan Pedro Belo.

(efi)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here