Fretilin-PLP Koalia Prinsipiu Koligasaun

DILI – Ekipa teknik husi Partidu Fretilin ho PLP, halo inkontru iha Hotel Novu Turismu Dili, hodi koalia liu konaba prinsipiu koligasaun entre partidu rua nee ninian.

Hafoin remata enkontru Adjuntu Sekjer Partidu Fretilin Jose Reis ba jornalista sira katak, Diskusaun ohin nee koalia liu ba iha kestaun prinsipiu koligasaun no Pontus lubuk ida iha hela duvidas ninia laran.

Ami kolia liu ba iha kestaun prinsipiu koligasaun, Pontus lubuk ida iha hela duvidas ninia laran,” dehan Adjunto Jose Reis, ba jornalista sira iha Hotel Novu Turismu, Dili, Segunda (28/08/2017).

Nia dehan, Fretilin sei iha tan inkontru ho Khunto, tanba Khunto mos hato ona mai Fretilin konaba sira nia apresiasaun ba dokumentus neebe maka Fretilin fo ba sira. Nia dehan, Diskusaun neebe maka partidu rua nee koalia laos para atu halimar, tanba povu eskolia ona tenke halao duni servisu ida nee, laos para atu halimar.

Prontantu Prezensa Sekjer Fretilin Mari Alkatiri nian ohin iha fatin ida nee, tanba Prezidente PLP TMR rasik maka husu. Nia dehan, Draf neebe maka ohin koalia nee, lamensiona konaba Primeiru Ministru ho Prezidente Parlamentu Nasional nian.

Iha fatin hanesan Vise Prezidente PLP, Fidelis Magalhaes hateten, enkontru nee koalia konaba prinsipius alserse fundasaun,fundamentus, valores, no vizaun ba Timor ida aban bainrua lori dezenvolvimentu ida nee ba oin. Carme Ximenes/Maria Lay

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here