Governu Aprova Proposta Projetu Lei Konaba Grande Opsaun 2023

DILI, STLNEWS.co – Konselhu Ministrus aprova ona Proposta Projetu Lei das Grandes Opções do Plano 2023, neebe aprezenta husi Ministru Finansas, Rui Gomes.

Tuir nota komunikadu neebe STL asesu husi media Gabinete Ministeriu Finansas Segunda nee (09/05/2022) sita katak, proposta lei konaba Proposta Projetu Lei das Grandes Opções do Plano 2023 inklui medidas prinsipal iha area estratejiku 16, neebe governu sei foku iha tinan 2023 hanesan agrikultura, pekuaria, peskas no floresta, ekonomia no empregu, turizmu, dezenvolvimentu rural no abitasaun, ambiente; petroleu no mineral, eletrisidade no enerjia renovavel, konektividade nasional, bee no saneamentu, edukasaun no formasaun, saude; inkluzaun no protesaun sosial, kultura no  patrimoniu, reforma estadu, defeza no seguransa nasional, relasaun internasional no politika esterna.

Alokasaun orsamentu hodi finansia medidas prinsipal iha area estratejiku 16 nee, sei kontempla iha proposta Orsamentu Jeral Estadu tinan 2023. Nia objetivu prinsipal mak atu konkretiza PEDN, programa Oitavu Governu Konstitusional, inklui planu mediu prazu no planu anual husi servisus no entidades setor publiku administrativu.

Ho Lei das Grandes Opções do Plano nee signifika iha reforsu substansial ba iha poder Parlamentu Nasional ho prosesu orsamental neebe envolve Parlamentu Nasional dezde inisiu prosesu elaborasaun orsamentu.

Ho aprovasaun nee, ba oin, governu sei submete PPL nee ba Parlamentu Nasional atu diskuti no aprova iha fulan ida nee nia laran.

Antes aprezenta ba Konselhu Ministrus, Ministeriu Finansas organiza ona jornada planeamentu iha neebe membrus governu, prezidente autoridade, administrador munisipiu, responsavel Instituisaun Estadu no orgaun Servisus Fundu Autonoma, Diretor Jeral inklui Tekniku sira iha area Finansas Publikas, halo ona apresiasaun ba medidas prinsipal iha Grandes Opsoens Plano ba 2023.

Servisus preparasaun iha nivel tekniku ba Grandes Opsoens do Plano 2023 lao intensivu durante semana neen neebe envolve rekollamentu medidas setoria no konsultasaun teknika ho entidades Estadu hamutuk 98 neebe hola parte iha perimetru orsamental.

Ministeriu Finansas mos halo ona analiza ba medidas husi entidades 98 atu asegura katak medidas hirak nee alinha ona ho PEDN, Programa Governu, Planu Estratejiku Setoral, no Planu Rekuperasaun Ekonomiku inklui mos halo alinhamentu ba Rezultadus Nasional neebe ANAPMA dezenvolve hela.

(alb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Numeru Konflitu Tuun Makaas Dezde Governu Desidi Reativa Atividade Arte Marsiais & Arte Ritual

DILI, STLNEWS.co - Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak hateten, dezde governu desidi reativa atividade Grupu Arte Marsiais no Arte Ritual, numeru konflitu iha...

Taur Apresia Esforsu SEJD-KRAM Reativa Atividade Arte Marsiais & Arte Ritual

DILI, STLNEWS.co - Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak agradese esforsu Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) no Prezidente Komisaun Reguladora Arte Marsias (KRAM ), neebe...

Sasin La Iha Konhesimentu Kazu Konstrusaun Armajen Foos

DILI, STLNEWS.co - Kazu konstrusaun armajen foos, Tribunal Distrital Dili kontinua rona sasin. Tanba nee, iha julgamentu kontinuasaun nee, tribunal rona sasin ho inisial MC neebe...