Governu Seidauk Fihir Figura Ida Husi Instituisaun F-FDTL Troka Lere

DILI, STLNEWS.co – Relasiona ho deklarasaun husi Xefe Estadu Maior Jeneral FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Tenente Jeneral Lere Anan Timur katak, tempu badak nia sei aprezenta rezignasaun.

Tanba nee Ministru Prezidensia Konsellu Ministru (MPCM), Fidelis Leite Magalhaes hatete, tanba informasaun neebe mak dehan Tenente Jeneral Lere Anan Timur rezigna an hodi kompete iha eleisaun prezidensial nee, sei iha baze deit, maibe karta legal ida seidauk sai no governu seidauk simu.

“Seidauk iha informasaun legal konaba ida nee, agora iha hanesan komunikasaun ka kontestu baibain deit, karik tebes Tenente Jeneral Lere sei fo informasaun ba Ministru Defeza, depois Ministru Defeza sei hato’o ba Primeiru Ministru, sei mai tan iha Konsellu Ministru mak sei komunika ba Prezidete Republika hanesan Komandante Supremu,” dehan governante nee ba jornalista sira hafoin remata enkontru ho Prezidente Parlamentu Nasional, Aniceto Guterres iha PN, Dili, Kinta nee (13/01/2022)

Fidelis afirma, nia parte labele komenta no hasai desizaun ruma bainhira Tenente Jeneral Lere rezigna an, tanba nee kompetensia Mnistru Defeza mak bele koalia.

“Konaba desizaun saida hau labele adianta ba ita boot sira, tanba nee asuntu ida neebe mak presiza Ministru Defeza, Primeiru Ministru, Konsellu Ministru diskute klean hafoin haruka ba Prezidente Republika,” informa nia.

Entretantu, molok Xefe Estadu Maior Jeneral FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Tenente Jeneral Lere Anan Timur hatete, karik nia rezigna an, nia Vise Xefe Estadu Maior Jeneral Forsa Armada, Maijor Jeneral Domingus Raul “Falur Ratelaek” mak sei troka nia.

(alb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Atletizmu Realiza Kampionatu Nasional

DILI, STLNEWS.co – Federasaun Atletizmu Timor Leste realiza kampionatu nasional, ho objetivu hodi halo selesaun ba atleta sira neebe mak atu partisipa iha kompetisaun Sea...

Suku 4 Iha Munsipiu Aileu Seidauk Asesu Eletrisidade

DILI, STLNEWS.co – To'o oras nee suku 4 iha Munisipiu Aileu, kompostu husi aldeia 31 seidauk asesu eletrisidade, tanba nee sente hanesan diskriminasaun ba populasaun. Informa...

TL Presiza PR Iha Maturidade No Matenek

DILI, STLNEWS.co – Loron 19 fulan Marsu sei hala'o eleisaun prezidensial, tanba nee Timor Leste (TL) presiza Prezidente Republika (PR) neebe maturidade no matenek. Tuir...