Governu TL sei Kontratu Juiz Portugal Nain Rua

DILI- Governu Timor Leste (TL) sei kontratu Juiz Internasional husi Portugal nain rua, hodi mai halo serbisu iha TL.

Lia hirak nee hatoo husi Ministru Justisa Ivo Valente, ba jornalista sira hafoin remata Konsellu Ministru, iha Palasiu Governu, terse (21/02/2017)

Iha fulan Marsu 2017, governu sei halo kontratu ho Juiz intrenasional nain rua husi Portugal, atu mai apoiu serbisu iha area justisa nia iha TL, maibe juis nain rua nee ita halo kontratu ho sira tinan ida,” hateten Ivo.

Nia hatutan tan katak durante governu ho PN hasai tiha rezolusaun hodi haruka sai juiz no prokurador internasaiona sira husi Timor, justisa lao neneik liu, tanba nee agora governu tenke rekrutatan juiz internasional nain rua hodi hodi haforsa justisa.

Iha parte seluk Jurista Salvador Gomesa hateten governu nee komiku no aneh, tanba sira hasai tiha rezolusaun ida ho obrigatoriumente, atu duni sai juiz, prokurador no defensor internasional husi Timor, depois agora sira bolu fali juiz mai.

Entertantu Ativista Direitus Humanus Humberto Magno hateten etiga governu TL nia laiha, tanba iha tinan kotuk sira la rekuinese tiha ona ema, tanba lori rezolusaun hodi dune ema hanesan animal. Joao Anibal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 4 Dezembru: Kazu Pozitivu 1 & Rekuperadu Nain 1

DILI, STLNEWS.co - Ohin loron, Sabadu (04/12/2021), Kordenadora Jeral Surtu Covid-19, Ministeriu Saude Timor Leste deteta tan kazu pozitivu ida (1) no rekuperadu nain...

PR Periodu 2022-2027 Presiza Tau Interese Ba Estadu & Povu TL

DILI, STLNEWS.co - Prezidente Republika (PR) ba periodu tinan 2022-2027 atu ukun husi se deit presiza mak tau interese ba estadu no povu Timor...

Lidera Enkontru G7+ Iha Lisboa, Xanana Kontinua Promove TL Ba Mundu

PORTUGAL, STLNEWS.co - Lider karismatiku Xanana Gusmão, nu'udar mos pesoa eminente g7+ kontinua promove Timor Leste ba mundu liu husi g7+, bainhira hamutuk ho...