Hasae Produsaun Rai Laran, Tenke Hadia Irigasaun

DILI, STLNEWS.co – Atu hasae produsaun ai-han iha rai laran, governu tenke fo importansia ba irigasaun sira neebe aat, tanba irigasaun balun la fornese bee ho diak ba agrikultor sira nia natar.

“Ami husu ba governu atu hadia irigasaun sira neebe aat ona, liu – liu iha parte Baucau, Manatuto, nomos Maliana nian neebe aat, halo fornesimentu bee ba natar ho toos ladun diak, tanba nee liu husi orsamentu neebe iha, governu tenke toma atensaun, nunee bele hasae produsaun rai laran,” kestaun nee fo sai husi ofisial program, Inocencio Xavier ba STL Domingu nee (03/10/2021) liu husi telefone.

Nia afirma, politika governu nian atu hasae produsaun ai-han iha rai laran, hodi redus  foos importasaun, maibe tenke dezenvolve irigasaun sira neebe aat ona, tanba irigasaun barak mak hetan estragus hotu, to’o agora governu seidauk tau matan, tanba nee susar atu hasae produsaun, maske govenru halo ona esforsu oin – oin iha baze.

Iha parte seluk, reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional,  Deputada Elivina Sousa hatutan, irigasaun neebe aat laos iha parte  Baucau ho Manatuto deit, maibe iha munisipiu seluk mos kuaze aat hotu ona, no to’o agora seidauk hetan atensaun husi governu.

“Ami hanesan reprezenta povu, ami sei koalia beibeik, atu nunee governu bele toma atensaun, kuandu irigasaun diak mak povu agrikultura sira mos badinas halo servisu hodi hasae produsaun, maibe irigasaun ba natar la diak, bele difikulta povu atu halo toos ho natar,” dehan deputada nee. *

Reportajen: Madalena Horta

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 20 Outubru: Kazu Foun Hamutuk 16

DILI, STLNEWS.co - Ohin loron Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) rejistu kazu foun hamutuk 16, iha Dili 14 no munisipiu seluk iha nain 2. "Kazu...

Membru F-FDTL Foun Ida Halai Lakon

DILI, STLNEWS.co - Membru foun FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) ida ohin halai lakon iha sentru formasaun Metinaro tanba la augenta ho instrusaun...

Maromak La Dukur Ba Nia Ema

DILI, STLNEWS.co - Maromak mak iha kbiit tomak sempre akompanha ema hotu iha tempu saida deit no nunka dukur ba ema, tanba ne'e presiza...