Hetan Baku Husi Oknum PNTL Keisa Ba MP; Prosesa Hasai Husi PNTL

DILI, STLNEWS.co – Relasiona ho oknum PNTL balu halo agresaun ba negosiante ida, jurista husu atu hatoo keisa ba iha Ministeriu Publiku (MP), labele ba hatoo keisa iha instituisaun PNTL, tanba iha konflitu de interese sira bele apoia malu, tanba halao knaar iha instituisaun ida deit.

“Hau nia hanoin ema sira neebe maka hetan baku husi oknum polisia, nudar aparelu seguransa estadu nian neebe baku populasaun sira, populasaun sira neebe hetan baku nee presiza halo keisa ba iha Ministeriu Publiku. Se karik ba iha polisia nee problema uitoan, tanba dala ruma sira iha konflitu de interese,” dehan Jurista Sergio Dias Quintas ba STL, iha TDD, Segunda (24/05/2021).

Nia hatutan, diak liu ba hatoo keisa iha MP, depois MP maka dirije inkeritu hodi haree konaba kazu ida nee. Tanba populasaun sira nee la provoka algonerasaun, durante estadu emerjensia nee populasaun sira bele nota se maka provoka algonerasaun.

Algonerasaun nee ema balu iha rai ida nee, dala barak provoka algonerasaun, halibur ema barak maibe polisia la foti medida.

“Ita haree fali ba populasaun simples sira neebe nesesidade obriga, sira ba fan saida mak sira atu sustenta sira nia moris, maibe la provoka algonerasaun, ikus mai oknum polisia halo fali agresaun ba sira,” nia eplika.

Iha fatin ketak, Jurista Fernando da Costa dehan, PNTL labele uza oportunidade hatudu aktu neebe la diak ba joven sira.

“Hau sempre hateten kualker instituisaun ida seja sivil, seja militar, seja konjunta, labele uza oportunidade para hatudu aktu ba joven ba povu sira, la iha dez umanu nee la diak,” dehan Fernando.

Nia hatutan, PNTL tenke hatene interpreta didiak lei, lei konfinamentu obrigatoriu dehan saida, estadu emerjensia lei nee dehan saida, PNTL tenke haree artigu por artigu hodi destina lolos lei ninia objetivu nee atu halo saida.*

Reportajen: Terezinha de Deus
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Reativa Eskola Iha Baucau Sei Marka Audensia Ho MEJD

BAUCAU, STLNEWS.co - Diretor Servisu Munisipal Edukasaun, Juventude, no Desportu (SMEJD) Baucau, Segunda semana oin sei marka audensia ho Ministeriu Edukasaun, Juventude, no Despostu...

Komunidade Hakbesik An Ba Parte Saude Hodi Simu Vasina

DILI, STLNEWS.co - Komunidade aldeia hat iha Suku Zulo, Postu Administrativu Zumalai, Munisipiu Covalima hakbesik an ona ba saude hodi simu vasina doze primeiru...

ETDA Rejistu Estudantes 670

DILI, STLNEWS.co - Hahu iha fulan Janeiru too fulan Fevereiru 2021, sentru formasaun East Timor Development Agency (ETDA) rejistu estudantes hamutuk 670, maibe ema...
%d bloggers like this: