Igualdade Jeneru Iha TL Sai Obstaklu

Igualdade jeneru iha mundu inklui Timor Leste, sei sai obstaklu neebe liga ho lalaok sosiedade patriakal. (Media SEII)

DILI, STLNEWS.co – Igualdade jeneru iha mundu inklui Timor Leste, sei sai obstaklu neebe liga ho lalaok sosiedade patriakal.

Kestaun nee hatoo husi Diretor Misaun dos Estadu Unidos da Amerika USAID, James Wright liu husi diskursu iha lansamentu harmonia foka liu ba hapara violensia bazeia ba jeneru, iha Novo Turismo, Tersa (23/02/2021).

“Hanesan imi hotu hatene katak igualdade jeneru iha mundu inklui iha Timor Leste, sei sai nafatin hanesan obstaklu liga ho lalaok sosiedade patriakal, liu husi papel jeneru tradisional no forsa neebe lahanesan entre feto no mane,” hatete nia.

Nia hatutan, Organizasaun Mundial saude estima katak iha mundu 35% feto, iha esperensia ba hetan violensia fiziku no violensia seksual iha sira nia moris. Bazeia ba peskiza saude demografiku Timor leste nia feto 40% iha Timor Leste relata katak, sira iha esperensia ba hetan violensia husi sira nia laen ou husi sira nia parseru agora.

Nunee mos iha Ermera bazeia tuir eskala neebe iha hatudu 58% aas, segundu depois de Oecusse no Liquica hatudu 51%, Timor Leste iha kultura violensia neebe boot hodi mos hamosu problema hasoru labarik no juventude iha sira nia familia neebe halo husi feto alende mane.

James Wright hatete, USAID nia atividade harmonia sei halo mudansa ba norma sosial no jeneru neebe perigu, nomos hadia responde klinik ba iha violensia bazeia ba jeneru.

USAID nia atividade harmonia sei implementa iha Ermera no Liquica, tarjetu ba iha Villa hamutuk 15, iha Ermera no Villa 10 iha Liquica. Atividade sei lori lideransa lokal sira no membru komunidade hodi buka hatene kauza husi problema violensia, bazeia ba jeneru iha sira nia komunidade no fasilita aprosimasaun lideransa lokal hodi dezenvolve planu asaun ba hasoru violensia bazeia ba jeneru.

No USAID nia atividade harmonia sei trenu servidor kuidadu saude sira iha sentru saude komunitariu 10 iha Ermera no Liquica, hodi bele hadia kapasidade ba halo tratamentu ba vitima husi violensia domestika no responde no hatoo keixa ba redi neebe mak eziste hela ona.

Nunee mos iha komunidade, USAID nia atividade harmonia sei aplika aprosimasaun mikro planeamentu komunitariu neebe lideransa lokal, neebe lideransa lokal sei dezenvolve planu asaun ida neebe mak haree ba iha violensia sira iha komunidade. Hodi atinje ida nee atividade sei serbisu besik liu Ministeriu Saude no Institutu Nasional Saude.

Nunee mos Sekretariu Estadu Igualdade no Inkluzaun Timor Leste SEII, Maria Jose Da Fonseca Monteiro de Jesus hatete, violensia hasoru feto no labarik sei aas. “Hanesan ita hotu hatene violensia hasoru feto, labarik feto, no komponente vuneravel iha sosiedade nafatin numeru aas iha Timor leste no sai problema neebe boot tebes,” katak nia.

SEII hatutan, dadus husi nabilan nia hatudu katak feto entre tinan 15 No 49 hetan ona violensia fizika ka seksual husi parseru sira, nomos husi inkeritu saude demografiku neebe nia rezultadu neebe fo sai iha tinan 2016 hatudu katak, feto kaben nain 40% hetan ona violensia fizika, violensia seksual husi parseru sira.*

Reportajen: Emerenciana Pinto
Editora: Carme Ximenes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here