Kalohan Prense Kriteriu PR

DILI–Timoroan neebe hakarak lidera rai nee tenke iha kapasidade atu hatene rona no buka hakuak ema hotu. Kandidatu Prezidente Republika numeru sorteiu 8 Antonio da Concecao iha karateristika lideransa neebe prense kriteriu hanesan prezidente republika.

Tuir Primeira Dama Isabel Fereira, figura neebe iha kapasidade atu hakuak ema hotu mak kandidatuPrezidente Republika Antonio Conceicao alias Kalohan, tanba iha karateristika hanesan Prezidente Repubklika.

Hau hare kandidatu Prezidente Republik, Antonio Conceicao nuudar kandidatu neebe maka  ita bele dehan iha karateristiku lideransa neebe maka prense duni hanesan Prezidente Republika neebe maka bele tau matan ba iha ita nian nasaun TL no mos ba iha povu tomak,” dehan Primeira Dama bainhira vizita prizioneiru sira iha Prisaun Becora, Sesta (10/3/2017).

Primeira Dama hatutan kanpres Kalohan mai husi jerasaun foun neebe   prontu ona atu kaer ukun tanba hanesan ezemplu neebe maka mai husi familia bainhira inan aman

Nia dehan exempu neebe mai husi familia ida nian laran maka inan aman ida labele responsabele ba iha nian oan sira too iha fin, maibe bainhira oan sira sente bele ona nee otomatikamente inan aman tenke husik ona responsablidade tomak ba iha nian oan sira atu hatutan sira nia moris, hanesan mos kompara ho nasaun ida presiza lao ba oin, atu destinu nasaun nee lao diak maka presiza iha ema foun maka kaer, laos jerasaun tuan deitmaka kaer ukun.

Ita presiza alerta malu tanba ho hau nian vizita ida nee hau hakarak alerta mos ba iha prisioneru sira iha loron 20 fulan Marsu 2017  prisioneriu sira labele ba iha votasaun hili nian lideransa sira ho ema ho emosaun  maibe oinsa hili ho maneira diak ho hanoin neebe maka diak atu nunee desizaun neebe maka imi halo labele afeta fila fali ba iha an rasik povu no nasaun , tanba nee maka ohin hau mai introdus ita nian kandidatu ida nia espoza ba maluk prosioneiru sira atu bele hatene liu tan,” dehan  Primeira Dama.

Maske nunee tuir Primeira Dama kandidatura Prezidente Republika periodu iha kapasidade lideransa atu sai prezidente republika. Balun hanesan Antonio Maher Lopes, Jose Neves, Francisco Guterres Lu-Olo, Jose Luis Guterres.

Dr. Francisco Lu Olo nee hamutuk ho maun Taur iha durante tinan rua nulu resin haat (24) iha laran, ninian kapasidade labele kestiona, tan no mos kandidatu Jose Neves no mos Jose Luis nian ema neebe maka kapasidade no esperensiadu hanesan eis ministru negosiu estrajeiru no kandidatu sira seluk,” esplika Primeira Dama.

Nia hatutan Prezidente Republika nia knar ida makaas no orgaun neebe makaa as hodi halo desizaun ba povu no nasaun. Tan nee husi kanpres nain ulu, nee sei hili ho emosaun pessoalmente, hili kandidatu PR Lu-Olo, maibe bainhira tetu no fihir didiak entre kandidatu sira nee, so kandidatu Antonio Conceicao maka nudar kandidatu neebe diak liu, iha kapasidade hodi komprende povu, hakuak povu tomak no bele halo desizaun ba estadu, ita bele kompara hanesan Prezidente Taur Matan Ruak. “Tanba nee maka hau desidehau nian poziisaun hodi fo hau nia apoiu ba kandidatu nee,” dehan Isabel.

Primeira Dama nee hatutan Timor-Leste presiza fo alerta ba malu tanba nudar nasaun Demokratiku nia sidadaun presize hatene tanba atu deside estadu no povu nee mai husi povu rasik.

Hanesan Estadus Unidus Amerika neebe maka nudar nasaun dezemvolvidu ho nian demokrasia neebe maka lao kleur ona bainhira sira halo sira sira nian festa demokrasia iha fulan Novembru tinan liu ba ho povu nian desizaun tomak hili nian lideransa no lideransa neebe maka oras nee dadaun eleitu liu husi povu nian votus, agora dadaun sai preukupasaun ba sira rasik no ba mundu tamba antes nee povu lakohi fihir figura neebe maka iha kapasidade neebe bele lidera rai no povu.

Timor-Leste Ita lakohi buat hirak nee sai hanesan preferensia ida maka tenke fihir kandidatu PR neebe maka diak no bele akomula povu no tane as povu nia direitu tamba nee husu prisioneiru sira ho konseasia no hili ho rasional atu deside kandidatu neebe maka bele serve duni povu no nasaun durante tian lima oin mai,” argumenta Isabel.

Prizioneiru 569

Ministeriu Justisa Diresaun neebe maka toma konta ba iha rejistu de dadus oras nee preparaakomula dadus husi prizioneiru sira  nian atu  entrega ba Comisaun Nasional  Eleisaun (CNE) hodi partisipa iha eleisaun jeral 2017.

Ita nian prisioneiru sira iha nee agora dadaun 569  oras nee dadaun husi Ministeriu Justisa direrasaun neebe maka toma konta ba iha baze de dadus hahu foti ona prisioneiru sira nian data atu nunee prisioneiru sira bele partisipa festa demokrasia,”  dehan Diretor Prisaun Dili  Joao Domingos.

Nia garantia durante periodu eleisaun sei la influiensia ba iha peiosionariu sira, tanba iha eleisaun jeral liu liu iha eleisaun prezidensial partipasaun prisioneiru sira atu hili sira nian nain ulun nasaun ninian.“ Ami halo esfosuhodi fo hatene ba iha maluk guarda prizioneirus sira atu bele fo kriteriu ba prizioneiru sira li liu surat identidade para partisipa   iha eleisaun fulan marsu mai,” dehan Joao Domingos.

Tuir Primeira Dama Isabel Fereira tinan tinan bainhira tama ba tempu kuaresma, sempre halao nian vizita ba prisaun Becora hodi halibur hamutuk ho prizioneiru sira no ohin nian kontinua inisiativa ida nee hodi ba vizita maluk prozioneiru sira hanesan jestu fo domin ba maluk dadur sira.

Tempu kuaresma nudar tempu neebe maka sarani katolika atu perdua ba malu ho ida nee vizita nee halo hodi mai iha prisaun Becora hodi hamutuk ho maluk prisioneiru nudar jestu fahe domin,” nia tenik.

Iha biban nee Primeira Dama husu ba iha prizioneiru sira labele laran susar ho sala neebe maka komete, maibe nudar ema neebe maka moris sempre kometee sala oin oin durante halao moris.

Maluk prisioneiru sira laran susar hodi sente sala neebe maka komete hodi lori sira mai iha fatin ida nee, maibe ami neebe maka iha liur dala barak komete sala, tanba nee ami laho oferta ruma maibe ho vizita nee lori domin hodi nunee nudar ema tenke hadomi malu,” dehan Isabel.

Iha vizita nee Prizioneiru Jonio Soares relata problema no preokupasaun neebe maka durante nee prizioneiru sira infrenta liu liu parte fasilidade hanesan TV neebe maka oras nee dadaun avaria no prizioneiru sira labele asesu ba iha parte informasaun neebe maka durante nee lao.“Ami oras nee dadaun preukupa maka liu ba parte fasilidade nian hanesan Televisaun ( V) neebe maka oras nee dadaun lafunsiona no ho ida nee ami labele akompania infoemasaun aktual neebe maka lao iha rai laran durante “ dehan nia.

Iha fatin hanesan Prisioneiriu Vitorino Soares husu ba Primeira Dama Isabel atu bele husu ba lider partidu balun atu kontrolu nian militante sira tanba tuir informasaun neebe maka lao hela iha kampaina politika husi kandidatu Prezidente Republika balun komesa halo buat oin oin.

Iha vizita nee Primeira Dama vizita hotu fatin prisioneriu sira husi Bloku A- C no iha vizita ba iha prioneiru sira nee akompainahusi esposa kandidatu kandidatu Prezidente Republika, Antonio Conceicao Iria de Fatima neves Camoes, inklui Diretor Prisaun Dili Joao Domingos hamutuk ho nian estrutura hotu. Natalino T.da Costa

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Analfabetu Oan Sai Doutoramentu

DILI, STLNEWS.co – Maluk letores sira, serimonia Solene Graduasaun Dili Institute of Technology (DIT) ba dala XIV periodu tinan 2021, konvida ita atu konese...

Dr. Peregrinus D. Siga Taa, M. Eng: Kualidade Servisu Infrastrutura Publiku Fraku

DILI, STLNEWS.co – Dekanu Fakuldade Enjeñaria no Siensia Dili Institute of Technology (DIT), Dr. Peregrinus D. Siga Taa, M.Eng, hatete, kualidade servisu infrastrutura publiku sei...

DIT Gradua Finalista 543 Inklui MBA Nain 6

DILI, STLNEWS.co – Dili Institute of Tecnhology (DIT) Segunda nee (29/11/2021) halao serimonia graduasaun ba dala XIV periodu tinan 2021, ho graduadus hamutuk ema...