KBRI Dili Verifika Sidadaun Indonezia Ne’ebe Laiha Dokumentu

DILI, STLNEWS.co – Atase Imigrasaun KBRI Dili, Eben Rifqy Taufan Sitopu husu ba sidadaun Indonezia neebe hela iha Timor Leste (TL) atu kumpri lei imigrasaun nian neebe vigora iha TL nomos Indonezia.

“Ita nia prezensa iha TL nuudar ema estranjeiru tenke iha dokumentu passaporte no tenke iha lisensa hela nian. Hau nuudar Atase Imigrasaun senti triste tebes tanba sidadaun Indonezia barak hela iha TL laiha dokumentu passaporte. Maibe, hau mos agradese tamba governu TL sei kompriende ho situasaun ida nee,” dehan nia liu husi programa dadalia iha Studio STL TV, Fatumeta, Surik Mas, Dili, Sesta nee (10/9/2021).

Tuir Xefe Imigrasaun KBRI Dili, Eben Rifqy Taufan, iha tinan ida liu ba sira halao atividade sosializasaun kona ba lei imigrasaun nian iha munisipiu, hetan duni sidadaun Indonezia balun la iha dokumentu passaporte (undocumented), liu-liu sira neebe kaben silang no hela kleur ona iha TL.

Tanba nee, nia husu ba sidadaun Indonezia neebe la iha dokumentu passaporte atu halo komunikasaun intensivu ho KBRI Dili hodi buka solusaun. Tuir Eben, hare ba situasaun ida nee, imigrasaun ho konsuler KBRI Dili halo ona verifikasaun ba sidadaun Indonezia ne’ebe laiha dokumentu.

Rezultadu husi verifikasaun nee, iha sidadaun Indonezia hamutuk 271, Governu Indonezia liu husi KBRI Dili fo dokumentu passaporte Indonezia.

“Ho dokumentu passaporte neebe KBRI Dili oferese ba sidadaun Indonezia kaben silang, espera katak Governu TL mos fo sira vistu no lisensa hela nian ho razaun sira hela iha Timor antes Timor ukun an no sira nia estatus kaben silang. Kona ba asuntu ida nee, ami sempre halao lina koordenasaun ho Servisu Migrasaun no Ministeriu Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun TL,” dehan Eben.

Nia hatutan, programa verifikasaun ba sidadaun Indonezia laiha dokumentu foin halao iha munisipiu tolu hanesan, Dili, Likisa no Ermera. Maibe, hahu virus corona tama iha TL, programa nee lalao too agora.

“Ami iha planu atu halao programa verifikasaun nee iha munisipiu hotu-hotu iha TL. Maibe, programa nee provizoriamente sei hapara tamba pandemia covid-19 no Governu TL sei aplika Serka Sanitaria no Estadu Emerjensia. Ami avizu nafatin ba sidadaun Indonezia neebe mak agora dadaun hela iha munisipiu seluk hanesan, Bobonaro, Oekusi, Kovalima, Ainaro, Manufahi, Aileu, Manatuto, Baukau, Viqueque no Lautem, laiha dokumentu bele mai iha KBRI Dili hodi rejistu naran,” tenik Eben.

Tuir Eben, programa verifikasaun nee halao too sidadaun Indonezia neebe hela iha TL hetan hotu dokumentu passaporte Indonezia, hodi nunee laiha ema Indonezia ida mak hela ilegal iha TL.

Antes nee, Embaixador Indonezia ba TL, Sahat Sitorus mos apela ba sidadaun Indonezia iha TL atu kumpri lei imigrasaun nian neebe vigora iha Indonesia nomos iha TL. Nia mos husu ba sidadaun TL atu la bele tama-sai TL-RI liu husi dalan ilegal, razaun risku sira neebe tama-sai ilegal bele lori moras corona hodi hadaet ba ema barak iha TL.*

Reportajen: Guilhermina Franco
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Horta Husu Komunidade Fo Resposta Los Ba Ajente Enumerador

DILI, STLNEWS.co - Prezidente Republika (PR), José Ramos Horta, husu ba komunidade sira atu fo resposta neebe los ba ajente enumerador sira neebe halo...

Kazu Droga TDD Aplika Medida AP Ba Arguidu Nain 9

DILI, STLNEWS.co - Tribunal Distrital Dili (TDD) iha loron Segunda nee (15/08/2022) liu husi despaisu ikus ba prosesu primeiru interogatoriu (AP), desidi aplika medida...

Governu Lansa Sensus Populasaun & Uma Kain 2022

DILI, STLNEWS.co - Governu liu husi Ministeriu Finansas (MF) Segunda nee ofisialmente lansa sensus populasaun no uma kain iha tinan 2022 nee. Iha fulan Marsu...