Kestaun Kaderneta Pasaporte, Entrega Parsela Inisiu Outubru

DILI, STLNEWS.co – Sosiedade sira kestiona servisu Ministru Justisa nian, konaba prosesu kaderneta pasaporte, tanba promete katak iha fim de Setembru sei too, maibe la realiza.

“Sosiedade sira kestiona tebes ba servisu Ministeriu Justisa nian, tanba saida mak ami kestiona konaba servisu nee, nee atu hatudu deit katak, Ministru Justisa inkapasidade atu bele kompremete duni tuir prosesu neebe mak ligasaun entre nasaun Timor no nasaun ida neebe produs pasaporte,” dehan Komunidade Fernando da Costa ba STL iha Mandarin, Sesta (29/09/2023).

Nia hatutan, liu husi empreza ruma karik, tuir lolos Ministeriu Justisa tenki ezije ba kompanhia atu kumpri nia promesa neebe hatoo dehan, pasaporte nee iha fim de Setembru too iha Timor.

Nia esplika, kuandu adia fali ba fulan Outubru nia motivu saida, no ida nee sai impkatu boot ba iha komunidade sira, liu liu juventude sira neebe iha interese hakarak ba buka sira nia vida moris iha estranjeiru. Tanba oras nee daudaun joven barak mak liu ona formasaun iha Korea, Australia no Inglatera, agora ezije hela sira nia pasaporte, kestaun tanba Ministeriu Justisa nia servisu inprofisional, no bele prejudika joven sira nia futuru.

Tuir komunidade nee, lamenta tebes ho servisu Ministeriu Justisa nian, tanba antes nee MJ rasik promete iha publiku katak, kaderneta passaporte sei to iha fim de Setembru sei to iha Timor, maibe sei muda fali ba fulan Outubru nee razaun saida.

Iha fatin ketak, Komunikadu Imprensa neebe hatoo husi Ministru Justisa Amandio de Sa Benevides katak, Timor-Leste inisia utillzasaun pasaporte foun mak estabelese iha nasaun hotu, bolu naran pasaporte eletroniku iha tinun 2015, hafoin Ministeriu Justisa selebra kontratu ho Konsorsiu iha forma husi kompunia nasional Visimitra Lda no kompanhia internasional GEMALTO PTE. LTD.

Tuir MJ, iha kontratu primeiru nee akorda atu fornese 150.000 unidades caderneta Passaporte, ho tan ekipmentu ba imprezaun Passaporte no sasan seluk atu responde ba exigencias husi Organizasaun neebe regula transporte aereos naran International Civil Aviation Organization.

Nia esplika, durante tinan 2016 too 2019 parte sira iha kontratu refere entrega kompletu l50.000 unidades kaderneta Passaporte sira, no preve katak tinan tinan Timor-Leste sei printe pasporte ba sidadaun la liu 20.000 por ano, kadermeta sira refere nee sei hela stok too tinan 2022.

No entanto, iha tinan 2022, depois de Pandemin Covid-19 remata, loke Aereportu Dili iha fulan Maiu, sidadaun barak mai Ministeriu Justisa atu emite pasaporte no halo pasaporte nia stok hotu.

Tanba nunee, Ministerio du Justisa, atu tuir regras aprovisionamento publiku, loke Konkurso Internacional ida hodi buka kompanhia neebe bele fornese tan kadernetas molok hotu. Konkurso nee la hetan vensedor manan nain, no nune iha fulan Marsu 2023 Ministeriu Justisa selebra kontrato ho kompania nasional neebe formese Passporte anteriormente no hahu produsan. Normalmente Passporte demora mais ou menus fulan 12 atu produz. lha fulan Marsu 2023 kompania, internasional hahu prosesu produsaun ba kadernetas hamutuk 73.150 tuir kontratu selebra fulan Marsu 2023.

(ter)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here