Kilat Tama Ilegal Fo Risku Ba Estadu

DILI, STLNEWS.co – Konsellu Fundador Rede Observasaun Nasional Eleisoens Timor Leste (RONETIL) Laurentino Alves hatete, kilat manu illegal neebe mak tama mai Timor Leste sei fo risku boot ba Estadu Timor Leste.

“Kilat ilegal tama Timor Leste sei fo risku boot ba estadu, bainhira governu la halo kontrola ho diak,” dehan Laurentino Alves ba STL iha nia knaar Fatin Farol, Kuarta nee ( 08/09/2021).

Fundador RONETIL nee dehan, nia pontu intervensaun konaba situasaun aktual kilat tama ilegal iha Timor Leste nee sei fo risku boot ba estadu, tanba governu sei la bele kontrola ho diak, nunee sei fo impaktu ba instabilidade nasaun no movimentu interna hodi haburas festa demokrasia.

Nia hatutan, observa katak diferensias ideolojia politika neebe agora dadauk akontese nee kestaun komitmentu no komprimisu ukun.

Nia mos husu lider sira atu hamutuk nunee bele buka dalan hodi bele rezolve problema neebe mak akontese iha rai laran.

Nunee mos Ministru Defeza (MD) Filomeno Paixao de Jesus hatete, kilat ilegal sira neebe mak dadaun nee tama mai Timor Leste liu husi lina fronteira husi grupu organizadu sira, nee sai ameasa ba instabilidade nasaun nian.

Governante nee afirma, atu kombate atividade ilegal husi grupu organizadu sira labele hatama kilat ilegal iha fronteira, mak dadaun nee Ministeriu Defeza impoin atu aumenta rekrutamentu ba membru F-FDTL foun, nunee bele destaka iha froneira para asegura atividade ilegal sira nee.*

Reportajen: Emerenciana Pinto

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 23 Setembru: Kazu Pozitivu 58, Rekuperadu 148 & Obitu 1

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 58, i kazu rekuperadu ohin loron 148 no obitu nain...

Vasinasaun Dalan Seguru, Normaliza Situasaun

DILI, STLNEWS.co – Vasinasaun mak dalan seguru hodi normaliza situasaun, no hasae imunidade forte atu prevene Covid-19. Kestaun nee haktuir husi Ministru Ensinu Superior Siensia...

Finalista ICS 292 Simu Graduasaun

DILI, STLNEWS.co – Institutu Ciencia Saude (ICS), ohin halao graduasaun ba finalista hamutuk 292, kompostu husi fakuldade 4 mak hanesan, Fakuldade Enfarmajen, Farmasia, Parteira...
%d bloggers like this: