Komandante Eskuadra Hato’o Preokupasaun Ba KMD

DILI, STLNEWS.co – Komandante eskuadra no komandante seksaun sira, hato’o sira nian preokupasaun ba iha Komandante Polosia Nasional Timor Leste (PNTL) Munisipiu Dili, Superintendente Xefe Henrique da Costa konaba situasaun seguransa iha postu idak – idak, neebe mak durante nee sira enfrenta.

“Komandante eskuadra sira aprezenta konaba situasaun seguransa iha idak – idak nian postu administrativu, ita hotu akompana katak, semana ida nee buat hotu lao kontroladu, soke eskuadra balun sei enfrenta hela problema konaba transporte,” dehan Henrique ba jornalista sira hafoin remata enkontru iha nia knaar fatin, Caikoli, Dili, Kuarta nee (22/09/2021).

Nia dehan, ezemplu hanesan eskuadra Dom Aleixo ninian, membru besik atus ida, problema barak akontese iha neeba, maibe ninia transporte ida deit, ida agora halo hela manutensaun, espera diak para bele fo lalais ba sira, nunee sira bele halao servisu.

Aleinde nee, eskuadra Dom Aleixo nian edifisiu kuaze tinan barak ona kondisaun mak nunee hela deit, bainhira tempu udan, fatin neeba hanesan los tasi sae.*

Reportajen: Efizenia da Costa

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Vasina Pfizer Importante Ba Labarik Sira

DILI, STLNEWS.co – Tuir Ministra Saude Odete Maria Freitas Belo dehan, labarik sira presiza simu vasina Pfizer nee, tanba importante tebes hodi bele prevene moras...

Update Covid-19 TL 27 Outubru: Kazu Pozitivu 7 & Rekuperadu Nain 3

DILI, STLNEWS.co – Ohin loron 27 fulan Outubru tinan 2021, liu husi Centro Integrado Gestão de Crises, Sala Situação (CIGC-SS) rejistu tan kazu konfirmadu...

Estudante ESJ Simu Ona Vasina Pfizer

DILI, STLNEWS.co – Eskola Ensinu Sekundariu Jeral (ESJ) 4 Setembru simu ona vasina Pfizer ba doze primeiru, atu nunee bele halo prevensaun ba Covid-19. Informa...