Komisaun A Konklui Relatoriu Paraser Lei 3

DILI, STLNEWS.co – Komisaun A konklui ona relatoriu paraser ba lei 3, orgauns administrasaun eleitorais, rensensiamentu eleitorais no eleitoral Presidente Repúblika. Haruka ona ba Prezidenste Parlamentu Nasional (PPN) hodi hein debate iha plenaria.

Prezidente Komisaun A, Deputadu Joaquim dos Santos katak, komisaun A atu informa ba publiku, kona ba prosesu inisiativa de lei too ohin halo ona pakote 4, iha prosesu lejislasaun. No iha pakote 4 nee iha pakote primeiru iha lei 3, neebe komisaun aprova ona rekatoriu paraser hein aprovasaun iha plenária.

“Kona ba pakote primeiru iha lei 3, neebe ami halo audensia no aprova ona relatoriu horsehik no ohin halo revizaun. Orsida haruka ba PPN atu ajenda ba plenaria, lei 3 nee hanesan orgaun administrasaun eleitoral nee atu hadia kestaun balu kona ba kompetensia Stae ho CNE iha prosesu eleisaun. Rensensiamentu eleitoral, atu hadia kona taxa partisipasaun sidadaun sira. Ikus liu mak altera lei eleitoral Prezidente Repúblika, neebe lei tolu nee deskute hotu ona, hein ba aprovasaun iha jeneralidade,” informa Deputadu Joaquim ba jornalista, Kinta (17/06/2021) iha PN.

Lejislador nee esplika, husi pakote 4 nee mak hanesan, pakote ida, kona ba orgauns eleitorais ho rensensiamentu eleitorais, nunee mos eleisaun ba preziente repúblika. Segundu pakote kona ba reforma judisiariu, estatutu nee, kona ba lei organizasaun judisiaria, estatutu Ministériu publiku, estatutu dos mestrados judisiais, nunee mos iha lei rua kona ba rejimentu juridiku profissionais publiku, asosiasaun profissionais publiku, no orgaun dos advogadus parese, sei mai tan orgaun seluk maibe seidauk hatene. Nee aprova hotu ona, no haruka ona ba PN atu hein aprovasaun iha jeneralidade.

Terseiru pakote, kona ba desentralizasaun poder lokal iha lei 2. Pokote ikus liu sei iha faze deskute hela, kona ba alterasaun lei prosesu kriminais ho prosesu penal.*

Reportajen: Guilhermina Franco
Editora: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Covid-19 Update (26 Jullu 2021): Pozitivu 6, Rekoperadu 45, & Ativu 656

DILI, STLNEWS.co - Loron 26 fulan Jullu liu Centro Integrado Gestão de Crises, Sala Situação (CIGC-SS) rejistu kazu pozitivu Covid-19 iha nain 6, Dili...

Demisaun Membru PNTL 3, PN Rekonese Bazeia Ba Regulamentu

DILI, STLNEWS.co - Parlamentu Nasional (PN) liu husi komisaun B neebe trata asuntu defeza seguransa no negosiu estranjeiru rekonese demisaun membru Polisia Nasional Timor-Leste...

Komisaun F Seidauk Aprova Projetu Lei Protesaun Ba Labarik

DILI, STLNEWS.co - Parlamentu Nasional (PN) liu husi Komisaun F trata asuntu Saude, Seguransa Sosiais no Igualidade Jeneru, seidauk aprova projetu lei protesaun labarik...
%d bloggers like this: