Komunidade Husu DNSC Esplika Rai Afetadu Ba Konstrusaun Aeroporto

DILI, STLNEWS.co – Komunidade sira neebe hela iha rai afetadu husi Konstrusaun Aeroporto Internasional Nikolau Lobato, husu ba Diresaun Nasional Servisu Cadastrais (DNSC) atu halo esplikasaun, tanba mapa neebe sira publika nee hamosu problema.

Liu husi Konferensia Imprensa, neebe halao iha Sede Aldeia, Beto Tasi, Kinta (24/6/2021), Porta voz Octavio da Costa dehan, relasiona ho publikasaun kona ba lista rai neebe afetadu ba konstrusaun Aeropotro Comoro, iha loron 17 fulan Junu foin lalais, fo prazu fulan ida atu komunidade komunidade sira hatoo reklamasaun.

Bazeia ba publikasaun iha mapa iha total 130 maka afetadu, 57 maka tama iha lista disputa ka problema ho estadu, no 52 laiha razaun fundamental no 5 deit maka iha, nee pertense ba aldeia beto tasi no anin fuik. Husi rai neebe disputa ho medida total +/- 110.742 M, no 11 hektares resin.

“Tanba nee ami husu komisaun konjunta ba projetu, liu liu Diretor Diresaun Nasional Servisu Cadastrais neebe asina iha lista mapa publikasaun hodi tun mai iha baze, esplika ba ami, tanba mapa publikasaun nee kria problema maka hanesan mapa publikasaun nee husi ANATL ka husi teras propriedades tanba ami haree iha formatu reklamasaun iha fali komisaun konjunta foun neebe sira foin rona, tanba sira nunka halo konsultasaun ho komunidade, publikasaun mapa nee kumpri lei kalae nomos iha lei kona ba ema neebe hela ona tinan 20 ba leten bele sai nain ba rai kalae, no seluk tan,” dehan Octavio.

Nia esplika, sira lahatene se mak mai taka mapa publikasaun nee husi ANATL ka husi teras propriedades, tanba sira haree iha formatu reklamasaun iha fali komisaun konjunta foun neebe sira foin rona, tanba sira nunka halo konsultasaun ho komunidade afetadu sira molok mai taka Mapa nee.

Publikasaun mapa nee kumpri lei kalae, tanba tuir lei no 13/2017, rejime espesial bens i moveis, iha artigu 33 koalia katak prazu publikasaun mapa no atendementu ba deklarasaun sira durante loron 90, no karik lakonsege kumpri tanba iha razaun nesesaria bele aumenta tan, loron 30 hodi kontinua prosesu refere liu husi justifikasaun ruma.

Komesa husi loron 17 fulan Junu too iha loron 17 fulan Jullu tinan 2021nee signifika, falta semana 2 deit ona atu halo reklamasaun, pior liu kada semana dala rua deit iha loron Tersa no Sesta feira.

Iha fatin hanesan, Xefe Suku Madohi Bernadino de Cristo Fereira dehan, planu ida nee anterior no planu nee lori ona tempu naruk.

“Maibe antes nee ami fo ona informasaun klaru liu hau no estrutura konsellu suku fo ona kompetensia ba konsellu do suku para ida-idak fahe informasaun jeral kona ba situasaun jeral, depois de realizasaun mapa momentu nee ami autoridade hotu nia akompaniamentu mai sukat no dada nomos desputa no seluk tan,” katak nia.*

Reportajen: Natalina Lopes
Editora: Josefa Parada

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Covid-19 Update (26 Jullu 2021): Pozitivu 6, Rekoperadu 45, & Ativu 656

DILI, STLNEWS.co - Loron 26 fulan Jullu liu Centro Integrado Gestão de Crises, Sala Situação (CIGC-SS) rejistu kazu pozitivu Covid-19 iha nain 6, Dili...

Demisaun Membru PNTL 3, PN Rekonese Bazeia Ba Regulamentu

DILI, STLNEWS.co - Parlamentu Nasional (PN) liu husi komisaun B neebe trata asuntu defeza seguransa no negosiu estranjeiru rekonese demisaun membru Polisia Nasional Timor-Leste...

Komisaun F Seidauk Aprova Projetu Lei Protesaun Ba Labarik

DILI, STLNEWS.co - Parlamentu Nasional (PN) liu husi Komisaun F trata asuntu Saude, Seguransa Sosiais no Igualidade Jeneru, seidauk aprova projetu lei protesaun labarik...
%d bloggers like this: