Komunidade Kaikoli Kontinua Konsumu Bee Posu

DILI, STLNEWS.co – Hahu husi Indonezia nia tempu too mai Timor ukun aan, komunidade iha Suku Kaikoli, Postu Administrativu Vera Cruz, Munisipiu Dili, kontinua konsumu bee posu ka bee husi rai okos.

“Ami iha Suku Kaikoli, PAM hakarak mai dada bee moos, maibe hau nia komunidade uza mota bomba, tanba bee ida ami baku nee bee sai mesak. Ami senti ida nee bee moos, tanba durante ami konsumu maibe ami la moras,” hatete Xefi Suku Kaikoli, Hipolito Marques Sarmento ba STL iha Sede Suku Kaikoli, Kuarta nee (10/05/2023).

Nia tenik, Suku Kaikoli la presiza bee moos husi governu, tanba sira nia bee bomba iha atu konsumu loron-loron.

“Ami iha rasik bee, no ministeriu boot sira uza hotu bee bomba neebe uluk kedas Indonezia nian tempu nee mak ita nia komunidade kontinua uza ida nee,” nia esplika.

Iha fatin hanesan, komunidade Suku Kaikoli Ercilia Sequeira Alves esplika, komunidade iha suku nee sei kontinua hemu bee bomba, tanba bee bomba nee moos hanesan mos bee moos.

“Ami uza deit bee husi rai okos nee, tanba nee sai mai boot, no durante nee ami la susar ba bee,” nia informa.

Nia deklara, tinan barak ona sira uza bee rai okos, bee sai mai boot no too ba komunidade sira neebe hela iha Suku Kaikoli.

“Ami uza deit ba haris, fase ropa no tein nomos hodi hemu, durante nee ami seidauk hemu diak hela, laiha moras,” katak nia.

Nunee mos Komunidade Suku Fatuhada, Silvina dos Santos deklara, komunidade iha Fatuhada maioria uza bee posu, tanba durante nee governu seidauk dada bee moos ba sira.

“Ami tenki uza bee rai okos nee hodi hemu, fase ropa, haris no uza ba tein han, tanba hahu husi Indonezia nia tempu too Timor ukun aan mos ami komunidade Fatuhada seidauk hetan bee moos husi ita nia govenru too agora,” nia afirma.

(jen/efi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here