Konferensia Nasional II, FOKD Nafatin Apoiu Komunidade

DILI, STLNEWS.co – Asosiasaun Faluk Oan Kiak no ema ho Defisiensia (FOKD), neebe hamahon an iha Partidu Libertasaun Popular (PLP), halao konferensia nasional daruak, hodi halao re-estruturasaun, no ba oin nafatin apoiu komunidade.

Tuir Koordenador FOKD, Paulo C. Mesquita katak, iha konferensia nasional nee, sei halao iha eleisaun atu deside estrutura foun.

“Karik iha eleisaun mak estrutura foun mai mos, kontinua servisu hamutuk hodi apoiu komunidade sira,” katak Paulo C. Mesquita liu husi konferensia nasional daruak asosiasaun FOKD iha sede Nasional PLP Metiaut, Sabadu nee (18/09/21).

Nia dehan, nia mandatu durante tinan tolu la halo buat barak, buat neebe sira halo, foti dadus iha asosiasaun 8 hamutuk ho sekretariadu.

Nia esplika, dadus neebe sira foti iha tinan 2019, vítima dezastre naturais iha Becora no Becuse, hodi fahe nesesidade bazika ba vítima sira.

Nunee iha tinan 2020 Covid-19 hahu invade Timor Leste, halo komunidade sira susar atu movimentu ba mai hodi buka moris, sira kria fali grupu asaun karidade, hodi fo apoiu ba komunidade sira atus tolu haat nulu (340) iha Manleu, Bairru Pite. I apoiu nee mai mos husi individu, no partidu hodi fo tulun ba komunidade sira.

Nunee tinan 2021, sira halo asaun karidade hanesan ema hotu hatene akontesementu iha loron 4 fulan Abril, iha komunidade barak mak sai vitima. No agora buka nafatin dalan atu apoiu tan ba komunidade sira.

Nunee mos, Vise Prezidente Consellu Nasional Politika (CPN) PLP, Francisco de Vasconcellos hatete, lori CPN nia naran hato’o parabéns ba asosiasaun faluk oan kiak sira, atu hatete katak, uniku PLP deit mak bele fo fatin ba asosiasaun espesial sira, iha estatutu partidu nian fo dalan.

Tuir nia, Asosiasaun FOKD halao konferensia nee tanba estatutu mak obriga.*

Reportajen: Guilhermina Donanciano/Alberto

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 20 Outubru: Kazu Foun Hamutuk 16

DILI, STLNEWS.co - Ohin loron Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) rejistu kazu foun hamutuk 16, iha Dili 14 no munisipiu seluk iha nain 2. "Kazu...

Membru F-FDTL Foun Ida Halai Lakon

DILI, STLNEWS.co - Membru foun FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) ida ohin halai lakon iha sentru formasaun Metinaro tanba la augenta ho instrusaun...

Maromak La Dukur Ba Nia Ema

DILI, STLNEWS.co - Maromak mak iha kbiit tomak sempre akompanha ema hotu iha tempu saida deit no nunka dukur ba ema, tanba ne'e presiza...