Krize Politika Liu Ona, Presiza Fiar Malu Hametin Konsensus Nasional

Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo promulga Orsamentu Jeral Estadu (OJE) ba tinan 2021. (Foto: Media PR)

LIQUICA, STLNEWS.co – Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo hatete oras nee konsege hakat liu ona krize politika tamba FRETILIN viabliza ona VIII governu no konsege hetan ona solusaun, tanba nee mak presiza fiar malu hametin konsensus nasional.

Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo liu husi diskursu iha Munisipiu Liquica, Sabado (28/11/2020) hatete TL konsege hakaat krize polítika ida nee bainhira partidu FRETILIN deside viabiliza VIII Governu no Primeiru-Ministru deside kaer nafatin ninia knaar iha momentu neebe Estadu Timor-Leste tomak hasoru situasaun kalamidade publika ho konsekuensia ekonomika aat tebes. no konsege hetan solusaun tanba dever serví povu no sentidu estadu sei makaas nafatin iha líder sira, neebe lidera partidu polítiku sira neebe sustenta VIII Governu ohin loron.

PR hatete ho krize polítika sira neebe hasoru ona, bele haree katak importante tebes ba Timor-Leste katak partidu polítiku sira, líder polítiku sira no personalidade sira ho influensia iha komunidade tenke iha vontade atu hetan solusaun ba problema neebe deit.

Hanesan iha tempu luta, presiza líder-modelu atu ema hotu haktuir, atu ema hotu bele kaer metin nafatin moris, nuudar povu no nasaun.

“Ita presiza haburas fila fali fiar ba malu, ho onestidade no integridade, atu bele hametin konsensu nasional hodi haforsa estadu direitu demokratiku, haburas dezenvolvimentu sustentadu no sustentavel, hasae kreximentu ekonomiku iha rai-laran; halao jestaun ho rigor, transparensia, efikasia no efisiensia ba fundu minarai atu ita-nia oan no bei-oan sira bele hetan mos benefísius.“ hatete PR Lú Olo.

Xefe Estadu hatutan fundu minarai nee tenke fo rezultadu diak mai Timor-Leste konsensu ida nee tenke haree mos ba edukasaun nuudar garante ba futuru dignu no prosperu ba oan no bei-oan sira konsensu atu hadiak diak liu sistema saude no ninia servisu ba komunidade sira atu populasaun bele sai saudavel no produs liutan.

Konsensu atu dezenvolve makaas liu agrikultura, nuudar baze ba ekonomia nasional, atu agrikultor sira sai produtivu liu no produs hahan ho kualidade aas no sai fonte rendimentu seguru ba komunidade rural sira no garante seguransa alimentar iha tempu neebe deit; konsensu kona-ba justisa sosial, katak mane no feto iha direitu no oportunidade hanesan.

Katak diferensa neebe deit, hanesan relijiaun, ras, etnia no seluk tan labele haketak ema husi ema maibe hariku liutan ema hotu nuudar família boot ida, moris iha uma lisan boot ida deit: Timor-Leste labele fo fatin ba rasismu iha rai-laran.*

Reportajen: Emerenciana Pinto
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here