LH-Komunidade Hera Ejije Kompania Sidohidro Hadia Kanalizasaun Bee Posu

Diretor Ezekutivu Luta Hamutuk, Jose Alves da Costa. (Foto: Espesial)

DILI, STLNEWS.co – Organizasaun Luta Hamutuk (LH), ho komunidade suku Hera, aldeia Sukaer Laran, ejije ba kompania Sidohidro atu hadia fila fali kanalizasaun bee posu, neebe kompania estragus no too agora seidauk resolve.

Ejijensia nee, hatoo husi Diretor Ezekutivu Luta Hamutuk, Jose Alves da Costa. Nia dehan, sira husu responsabilidade kompania Sidohidro relasiona ho kanu kanalizasaun bee posu, neebe maka hetan estragus.

“Liu husi konferensia imprensa ida nee, organizasaun Luta Hamutuk ho reprezenta komunidade uma kain 15, ho total populasaun 72, nudar afetadu ba aktu kompania neebe estragus sira nia kanalizasaun bee posu neebe apoiu husi komunidade Japaun liu husi kompania lokal no konstrui iha 2013 no 2014 liu ba, no bee posu ida nee komunidade uma kain 15 konsumu kuaze tinan tolu resin, maibe depois de ida nee, hela deit ho esperansa neebe maka mamuk, tanba kompania Sidohidro estragus hotu no husik komunidade iha situasaun difisil, no buka bee mos hodi uza ba nesesidade,” dehan Jose ba jornalista liu husi konferensia imprensa iha Salaun Luta Hamutuk Farol, Dili, Sesta (19/02/2021).

Nia esplika, inisiu estragus iha 2017 liu ba, kompania nee rasik promote ba komunidade sira, atu fornese bee mos ba sira bainhira projetu nee finaliza, maibe wainhira finaliza ona projetu nee tinan hira nia laran, kompania Sidohidro seidauk resolve bee posu neebe maka sira estragus.

Liu husi konferensia nee, ekipa Luta Humutuk ho komunidade afetadu hakarak reafirma sira nia posizaun husu ba ministeriu relevante no kompania refere, atu asumi responsabilidade, nunee labele sakrifika komunidade nia direitu asesu ba bee mos tuir konstituisaun artigu 57, neebe maka mensiona konaba saude hijiene ho sanitaria, tanba nee sira konsdera kompania viola artigu ida nee.

Tanba nee sira husu ba Ministeriu Obras Publika (MOP), atu toma atensaun maximu ba asuntu nee, tanba observasun neebe maka SAS halo kuaze tinan ida resin, laiha informasaun serteza ba komunidade sira.

Iha fatin hanesan komunidade Julio Pires dehan, sira hakarak ejije ba kompania atu asumi responsabilidade, ba promete neebe maka hatete hela ba komunidade.*

Reportajen: Santina Castro
Editor: Josefa Parada

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here