Lider Komunitariu Husu Xanana Ba PM

DILI, STLNEWS.co – Tuir lider komunitariu Hipolito Margues Sarmento husu lider karismatiku Kay Rala Xanana Gusmao tenki sai Primeiru Ministru (PM) ba IX Governu.

“Ami haree ba CNRT, ami haree ba lider karismatiku Kay Rala Xanana Gusmao, ami la haree ba seluk,” hatete Hipolito Marques Sarmento ba STL iha Tersa nee (23/05/2023).

Nia dehan, tuir povu nee hotu-hotu hili Kay Rala Xanana Gusmao, tanba nian ema lideransa ida neebe mais konhesidu iha Timor Leste (TL) nomos iha nasaun seluk.

“Povu sei fo fiar nafatin ba lider karismatiku Kay Rala Xanana Cusmao, laos CNRT. Nee tuir hau nia observasaun, ami povu nian hakarak Xanana tenki ukun too nia rohan,” nia tenik.

Nia esplika, povu husu lider karismatiku Xanana Gusmao tenki ukun too rohan, labele ukun husik hela ou soe hela. Ida nee signifika povu nia votus soe deit, tanba povu la senti governu foun nian ukun nee too rohan.

Nia informa, nudar lideransa komunitaria la haree ba partidu A ka B, maibe iha parpol 17 nee iha hanoin diak atu dezenvolve rai no povu ida nee, maibe CNRT mak manan ona no forma IX Governu.

“Ami nian ezije mak ida nee, ba tur iha Primeiru Ministru, labele soe hela ukun depois fo fali ema seluk. Ida nee mak difikuldade mai ami, se bele governu foun ukun too nia rohan,” nia informa.

Nia hatutan, labele too klaran husik fali, depois halo eleisaun antisipada. Ida nee governu gasta osan, tanba povu mos kolen atu ba vota tan.

Iha fatin hanesan, Komunidade Suku Kaikoli, Jose da Costa Belo esplika, governu dala 9 Partidu CNRT mak ukun ona, maibe sira nia hakarak lider karismatiku Kay Rala Xanana Gusmao tenki sai Primeiru Ministru, atu halao planu ba povu no rai ida nee.

“Ami komunidade hakarak lider karismatiku Kay Rala Xanana Gusmao mak sai Primeiru Ministru, atu nunee bele iha planu diak ba rai no povu ida nee, tanba nee ita hein,” nia informa.

Nia deklara, CNRT ukun tenki haree ba povu nia moris no preokupasaun povu nian, tanba povu seidauk senti ukun aan ida nee.

(jen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here