Malnutrisaun Mosu Kauza Barak

DILI, STLNEWS.co – Numeru malnutrisaun mosu tanba kauza barak, primeiru ema kiak, no familia la hatene prepara ai haan neebe nutritivu.

Lia hirak nee hatoo husi Observador Politika iha Universidade Nasional Timor Lorosae (UNTL), Felisberto de Carvalho ba STL liu husi telefone, Sesta nee (18/08/2023).

Nia dehan, tanba kiak no desizaun politika, kiak tanba nia laiha asessu ba rekursu, laiha ai haan neebe sufisiente, laiha osan, la asessu ba saude no seluk tan.

“Malnutrisaun mos mosu tanba desizaun politika, desizaun neebe governu foti la pro ba ema kiak sira, ezemplu orsamentu neebe aloka ba programa pro ema kiak menus. Malnutrisaun mosu tanba familia la hatene atu uza hahan neebe iha nutrisaun,”dehan nia.

Nia afirma, hahan nutrisaun laos deit mai husi foos ka susu been, maibe bele mai husi batar, fehuk, modo tahan no seluk tan, falta de konhesimentu.

Aleinde nee, Koordenador Malnutrisaun iha Sentru Saude Vera Cruz, Antonio da Cruz haktuir, Timor-Leste iha hahan nutritivu.

Nia haktuir, hahan nutritivu nee sira iha, maibe komunidade sira nia konhesimentu menus, entaun sira la prepara hahan neebe mak nutritivu ba oan sira, entaun kazu malnutrisaun sempre aumenta,” tenik nia.

“Entaun bainhira inan sira mai ami sempre fo akonselamentu ba sira oinsa prepara ai haan neebe mak nutritivu ba oan sira,” hatete nia.

(nat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

%d bloggers like this: