Mane Apoiu Feto Kandidata Ba Xefi Suku

DILI, STLNEWS.co – Nasaun ba oin presiza mos feto nia kontribuisaun, tanba nee husu mane sira apoiu mos feto hodi kompete iha eleisaun suku neebe mak sei realiza iha fulan Outubru tinan 2023.

Lia hirak nee hatoo husi Diretora Unidade Feto ba Dezenvolvimentu, Bendita de Jesus ba STL via telefone, Domingu (03/09/2023 ).

Nia hatete, lei garante ona katak feto ho mane iha direitu neebe hanesan atu kompete iha kualker atividade, no la kleur tan sei iha mos eleisaun suku husu mane sira suporta nia parseira atu bele kandidata aan iha Xefi Suku.

“Tanbe nee husu ba iha maluk mane sira nafatin suporta feto hodi kandidata aan ba Xefi Suku, tanba ita hatene katak lei rasik mos garante katak feto ho mane iha direitu no obrigasaun neebe mak hanesan hodi bele kompete ho mane iha kualker atividade,” dehan nia.

Nia hatete, uluk mak feto sira halo atividade iha uma deit, maibe ohin loron iha mudansa no hatudu ona katak feto barak mos asume ona iha kargu importante sira iha publiku.

“Ita hatene katak sistema patriarkal buras iha Timor Leste, maibe ita mos iha lei neebe mak fo espasu ba feto tanba nee husu feto sira nafatin luta ba oin maske sei hasoru bareira oin oin iha vida moris,” katak nia.

Nunee mos Diretora Rede Feto Aida Exposto husu feto sira atu barani nafatin hodi kandidata aan ba Xefi Suku.

“Husu ba feto sira iha baze nomos iha neebe deit, la kleur tan ita sei hasoru eleisaun suku iha fulan Outubru mai husu ita boot sira prepara aan atu kompete, husu mos ba mane maluk sira no mane forti sira atu suporta mos feto maluk sira nunee feto sira bele kompete iha eleisaun sira tuir mai,” nia katak.

Nia mos nafatin husu ba iha feto sira hotu nafatin kapasita aan, bainhira iha ona kapasidade labele iha uma deit maibe tenke hatudu sai ba iha publiku katak feto mos bele.

Nunee mos eis Prezidente Rede Feto Judite Dias Ximenes hatete, Feto agora brani kandidata aan, tanba sira brani ona define prioridade, prioridade nee mak saida, eskola presiza besik iha uma tanba oan sira tinan 8 hakur mota lahatene entau inan aman sira la husik oan sira mesak lao dook husi uma.

Bee mos inan sira suspira tebes tanba kuru bee dook, no eletrisidade mos too agora latama sira nia uma, iha parte saude nia, no barak la sente tanba pesoal saude limitadu tebes, no aimorok iha fasilidade sira mos laiha, feto sira komesa ona define prioridade tanba nee feto mos brani kandidata aan tanba sira barani

Nia hatutan, feto nia observasaun ukun aan tinan 20 resin ona maibe dezenvolvimentu seidauk lao diak tanba nee sira hakarak kandidata aan hodi halo mos dezenvolvimentu.

(eme)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here