MAPKOMS Seidauk Aprezenta Dekretu Lei Suplementu Renumeratoriu Jornalista

DILI, STLNEWS.co – Ministru Asuntu Parlamentar Komunikasaun Sosial (MAPKOMS) seidauk aprezenta dekretu lei suplementu renumeratoriu ba jornalista front line ba Konsellu Ministru (KM) atu diskute.

Tuir MAPKOMS Fransisco Jeronimo dehan, subsidiu ba jornalista front line dadaun nee, nia parte prepara ona dekretu lei atu aprezenta ba KM atu disktue, tanba nee husu ba jornalista sira atu hein oituan.

“Ita bot sira hatene, hori bainhira nee hau kolia ona katak, ita keta ansi, kuandu ita hakarak lalais ita bele haksoit sala, ita bele monu fila fali,” dehan nia hafoin remata enkontru ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak iha Rezidensia Farol, Dili, Segunda nee (04/10/2021).

Governante nee husu ba jornalista front line sira atu hein, tanba dadaun nee, nia parte halo hela servisu hodi prepara dekretu lei aprezenta ba KM.* Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Tersa (05/10/2021).

Reportajen: Alberto Menezes

Editor: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 20 Outubru: Kazu Foun Hamutuk 16

DILI, STLNEWS.co - Ohin loron Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) rejistu kazu foun hamutuk 16, iha Dili 14 no munisipiu seluk iha nain 2. "Kazu...

Membru F-FDTL Foun Ida Halai Lakon

DILI, STLNEWS.co - Membru foun FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) ida ohin halai lakon iha sentru formasaun Metinaro tanba la augenta ho instrusaun...

Maromak La Dukur Ba Nia Ema

DILI, STLNEWS.co - Maromak mak iha kbiit tomak sempre akompanha ema hotu iha tempu saida deit no nunka dukur ba ema, tanba ne'e presiza...