Matenek Husi Kakutak, Maibe Tenki Hetan Tulun Isin Lolon

DILI, STLNEWS.co – Matenek mai husi kakutak, maibe tenki hetan tulun mos husi isin lolon no kidun tenki hatuur barak liu iha eskola, tanba nee estudante sira estuda la haree ba tempu.

Kestaun neee hatoo husi Padre Vigariu Parokia Maubisse, Padre Francisco Soares Fernandes ba STL liu husi telefone, Kuarta nee (11/05/2022).

Nia hatoo mensajen ba estudante sira katak, matenek nee mai husi kidun ou futar kidun, tanba nee husu estudante sira atu fokus ba estuda, katak matenek mai husi kidun ou futar kidun no tahan ho nia futar kotuk atu metin nafatin hodi estuda, basa ema la tuur metin iha banku estudu nian, nia sei la matenek, tanba nia la fokus ba estuda, nunee nia la kompriende buat ida, bele kompriende maibe la masimu.

“Hau nia esperiensia hanorin katak, tuur hakmatek mak bele estuda, peskiza, analiza, observa no bele kompriende diak materia sira hotu neebe ita halo estudu ba, maski dala barak ema dehan matenek mai husi kakutak, loos duni maibe tenki hetan tulun husi parte isin lolon hotu nian mos, liu-liu mak kidun tenki hatuur barak liu, tanba eskola hotu ba servisu fali mos tenki tuur nafatin, no husi nee atu husu deit ba ita hotu katak, estuda nee la haree ba tempu no epasu no mos idade, tanba aprende moris ida mos, nunee aprende ka estuda too mate mak foin to nia fim,” dehan Padre.

Kontinua ba pajina 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here