MD – MI Hahu Hadia Rejime Salarial Ba PNTL & F-FDTL

DILI, STLNEWS.co – Ministru Defeza (MD), Filomeno Paixão de Jesus halao enkontru ho Vise Ministru Interior (V – MI), Antonio Armindo, hodi koalia konaba determinasaun atu dezenvolve no hadia bem estar forsa seguransa nasaun Timor-Leste nian, nunee bele hametin instituisaun estadu ida nee atu iha kbiit hodi halao mandatu tuir Konstituisaun Republika Demokratika Timor-Leste (KRDTL).

“Ohin enkontru ho Ministru Defeza hodi koalia konaba harmonizasaun ba rejime salarial ba instituisaun PNTL no F-FDTL, nunee ita bele hahu hadia dadaun ona bem estar membru instituisaun rua nee,” haktuir Antonio Armindo, hafoin remata enkontru iha Ministeriu Defeza, Fatuhada, Dili, Tersa (07/09/2021).

Nia dehan, lei rejime salarial rua nee sei aprezenta iha tempu badak hafoin tekniku husi instituisaun rua nee finaliza iha semana ida nee no sei lori ba Prezidensia Konsellu Ministru.

“Povu ohin loron husu PNTL tenke hametin tan profesionalizmu nunee bele hetan nafatin fiar husi povu. Maibe ami hanesan politiku mos tenke hadia uluk sira nia bem estar, nunee forsa seguransa rua nasaun ida nee bele halo nia misaun hodi garante seguransa ba povu tomak nunee lori estadu nee bele lao ba oin,” nia akresenta.

Maske nunee Vise-Ministru nee husu nafatin membru PNTL tomak atu kontinua hadia an hodi reprezenta estadu iha fatin neebe deit, nunee PNTL bele sai instituisaun ida neebe kredivel tebes.

“Ita rekonese buat barak sei falta hahu kedas husi rekursu, ekipamentu, no infraestrutura hirak nee maka ita tau ona iha planu prioridade hodi rezolve fazeadamente. Rai barak ho tinan 70 ona mos laiha vizaun ida ba futuru. Hau optimista katak Timor-Leste iha tinan 20 ba oin sei metin no sei la permiti se deit atu doko estadu,” hakotu Antonio Armindo.

Reportajen: Efizenia da Costa
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 23 Setembru: Kazu Pozitivu 58, Rekuperadu 148 & Obitu 1

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 58, i kazu rekuperadu ohin loron 148 no obitu nain...

Vasinasaun Dalan Seguru, Normaliza Situasaun

DILI, STLNEWS.co – Vasinasaun mak dalan seguru hodi normaliza situasaun, no hasae imunidade forte atu prevene Covid-19. Kestaun nee haktuir husi Ministru Ensinu Superior Siensia...

Finalista ICS 292 Simu Graduasaun

DILI, STLNEWS.co – Institutu Ciencia Saude (ICS), ohin halao graduasaun ba finalista hamutuk 292, kompostu husi fakuldade 4 mak hanesan, Fakuldade Enfarmajen, Farmasia, Parteira...
%d bloggers like this: