Membru PNTL Tuir Treinamentu

F-FDTL Selebra Misa Agradesimentu

BAUCAU, STLNEWS.co - FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL), selebra misa agradesimentu ba atividades ezersisiu Cobra 20-2, neebe halao iha suku Nunira,...

Graduadu Uza Matenek Hodi Servi

DILI, STLNEWS.co — Reitor Dili Institute Of Technology (DIT), Alvaro Menezes Amaral, husu ba graduadu DIT atu uza matenek hodi servi familia,...

Formasaun Jornalista Destakadu PN

DILI, STLNEWS.co — Parlamentu Nasional (PN) oferese formasaun kona ba prosesu lejizlativa komun no prosesu lejizlativa espesial ba jornalista destakadu iha PN...

PN Apoiu Rekolla Veteranus Falsu

DILI, STLNEWS.co — Parlamentu Nasional (PPN) prontu fo apoiu politika Asosiasaun neebe servisu rekolla dadus veteranus falsu. Tuir Sekretaria...

LORON SANTU HOTU HOTU NIAN (1 DE NOVEMBRO)

STLNEWS.co - Iha loron ne’e Santa Kreda selebra festa santu no martir sira tomak; sira ne’ebé ema hatene no sira ne’ebé la...

DILI, STLNEWS.co – Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL), femenina nain 20 resin, tuir treinamentu dahuluk, konaba rezultadu uza Body Protection Shield no Bastaun.
Komandante Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL), Munisipiu Dili Superintendente Xefe Polisia Henrique da Costa, hatoo kestaun nee ba jornalista sira iha nia knaar fatin Caicoli Dili, Kinta, (03/09/2020).

Nia dehan, agora iha munsipiu Dili sira prepara polisia femenina, no sira hakarak hotu mos bele hetan treinu konaba uza forsa ninin, liuliu ba iha forsa rezerva sira neebe hetan.

“Ekipa ida nee foin primeiru mak tuir treinamentu nee maizumenus 20 resin mak partisipa maibe, ita nia planu ba oin nee polisia femenina hotu iha munisipiu Dili nee, sira hotu-hotu tenki tuir treinamentu nunee bele hasoru asaun manifestasaun ruma iha futuru,” dehan nia.

Nia hatete, sira sei halo nafatin, kordenasun ho sentru formasaun polisia nian, atu nunee bele prepara treinamentu ba sira, no sira laiha intensaun ka laiha preparasaun espesifiku ba iha saida deit, maibe karik hanesan iha manifestasaun ruma ka asuntu seguransa nian sira bele koloka membru femenina sira nee iha linha primeiru atu nune hodi garante manifestante sira hodi halo sira nia atividades.

“Ita nia treinamnetu ida nee la foka espesifiku ba iha eventu ruma maibe hodi prepara karik iha futuru ema balun halo manifestasaun, no hatoo pedidu ba sira, aprova no sira sei prepara seguransa tanba nee sira fo prioriedade liu-liu ba femenina sira mak fo seguransa” dehan Xefe Polisia Henrique da Costa.

Nia hatutan ema hotu hatene ona katak Angela Freitas nia atividades atu halo manifestasaun ho grupu nee kansela, sira laiha razaun kansela tanba saida, maibe polisia treinu nafatin, ho sira nia treinamentu neeebe mak diak, nunee aban bainrua halo servisu nee labele grogi iha terenu.

Iha fatin hanesan, Inspetora Investigsaun Munisipiu Dili, Anita Quadros hatete, treinamentu neebe mak hahu ohin nee planu komando nian, atu dezenvolve femenina hotu-hotu nunee bele prepara sira nia fiziku tanba kleur ona lahetan treinamnentu hanesan nee, tanba nee femenina mos prepara sira nia fiziku no treinamnetu ida nee atu prepara ba situasun saida deit, no kualker situasaun sira neebe mak presiza prezensa husi femenina.

Nunee femenina sira mos prontu atu apoiu polisia mane sira tanba iha situasaun barak neebe mak iha area juridiku munisipiu Dili nian, presiza mos prezensa husi femenina sira, tanba nee mak ho treinamentu ida nee bele dezenvolve konesimentu neebe mak iha.

“Treinamentu hahu ona kuaze loron tolu, tanba nee treinamentu neebe mak baziku liu no ami sei presiza tan treinamentu avansadu nian, nunee ami bele hatene atu oinsa mak bele atende prezensa kualker husi femenina,” dehan nia.

Reportajen: Efizenia da Costa

Editor: Carme Ximenes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

F-FDTL Selebra Misa Agradesimentu

BAUCAU, STLNEWS.co - FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL), selebra misa agradesimentu ba atividades ezersisiu Cobra 20-2, neebe halao iha suku Nunira,...

Graduadu Uza Matenek Hodi Servi

DILI, STLNEWS.co — Reitor Dili Institute Of Technology (DIT), Alvaro Menezes Amaral, husu ba graduadu DIT atu uza matenek hodi servi familia,...

Formasaun Jornalista Destakadu PN

DILI, STLNEWS.co — Parlamentu Nasional (PN) oferese formasaun kona ba prosesu lejizlativa komun no prosesu lejizlativa espesial ba jornalista destakadu iha PN...
%d bloggers like this: