MESSK Simu Ona Pedidu Kursu EFD

Governu liu husi Ministru Ensinu Superior Siensia no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos hatete, kona ba salariu dosente kontratadu neebe seidauk simu nee kompetensia Universidade Nasional Timor Lorosae (UNTL). (Foto: STL/Blandina Mauno)

DILI, STLNEWS.co – Ministru Ensinu Superior Siensia no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos, simu ona pedidu kursu Edukasaun Fizika Desportu (EFD), nunee hatun ona despaixu ba ekipa tekniku atu verifika no analiza dokumentu refere.

Ministru Ensinu Superior Siensia no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos hatete, simu ona pedidu kursu EFD nian, maibe iha parte seluk tuir lei neebe maka iha liu-liu administrasaun akademika kuandu avalia kursu ida neebe maka lapasa nee sei fo tempu tinan 2 para atu bele re-avaliasaun hikas.

Portantu atu re-avaliasaun too agora dokumentus seidauk tama maibe pedidu atu bele fo lisensa kona ba EFD tama ona iha MESSK nian.

“MESSK hatun ona despaixu ba ekipa tekniku atu verifika no analiza dokumentu refere, para atu bele oinsa posibilidade ou lae atu bele fo lisensa ba ida nee,” hatete Ministru Ensinu Superior Siensia no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos ba jornalista sira hafoin remata Konsellu Ministru iha Palasiu Governu, Kuarta (03/02/2021).

Nia esplika, prosesu lao dadauk movimentu ita iha koordenasaun diak ho reitor foun para atu haree kestaun ida nee.

“Tanba iha hau nia komitmentu ida katak, korajen ba UNTL liu-liu reitor foun atu haree kestaun ida nee mak importante, tanba iha kursu barak neebe mak maioria hetan valor sufisiente, entaun oinsa esforsu aan husi reitor foun, para atu bele hetan valor ida neebe melhor muito bom,” nia tenik.*

Reportajen: Blandina Mauno
Editor: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here