MI Aprezenta Membru PNTL 20 Ba KOMJER

Vise Ministru Interior (VMI) Antonio Armindo. (Foto: Facebook)

DILI, STLNEWS.co – Vise Ministru Interior (VMI), Antonio Armindo hatete, fulan rua liu ba aprezenta ona lista membru PNTL hamutuk nain 20, neebe deskonfia fasilita joven sira ba sae sintu iha Atambua, Indonezia.

Nia dehan, iha fulan rua liu ba intrega ona lista membru PNTL nain 20 ba komandu Jeral PNTL, tanba deskonfia fasilita joven sira ba sae Sintu iha Atambua.

“Iha duni lista membru hamutuk nain 20 neebe ita intrega ba komandu Jeral PNTL, tanba deskonfia sira fasilita joven sira ba sae Sintu iha Atambua,” dehan VMI. Antonio ba jornalista, iha Palasiu Governu, Dili Tersa, (15/12/2020).

Tanba nee nia dehan, membru PNTL neebe deskonfia fasilita joven sira ba sae sintu iha Atambua, depois prosesu investigasaun mak sei bele fo sai ba publiku.

“Tuir informasaun neebe tama, membru PNTL sira nee barak liu husi UPF, balun polisia babain nomos polisia imigrasaun, tanba nee mak rezultadu investigasaun mak sei deside sala ga lae,” nia dehan.

Governante nee hatutan, Ministru interior atual Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, simu ona lista membru PNTL hamutuk nain 20 neebe deskonfia fasilita joven sira ba sae sintu iha Atambua.*

Reportajen: Alberto Menezes
Editora: Carme Ximenes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here