MKAE Husu MAE Verifika Familia Vulneravel Iha Situasaun KO

DILI, STLNEWS.co – Ministru Koordenador Asuntu Eonomiku (MKAE) Joaquim Amaral, husu Ministeriu Administrasaun Estatal (MAE) atu verifika didiak familia vulneravel sira neebe halerik iha situasaun ida Konfinementu Obrigatoriu (KO), domisiliariu jeral liu – liu Munisípiu Dili.

“Hau hanoin situasaun nee ita tenta inkordenasaun ho lina Ministeriu liu – liu Ministeriu Administrasaun Estatal atu verifika didiak familia vulneravel sira laiha duni kbiit buka atu bele ajuda, hau hanoin verifikasaun nee mak importante, tanba nee mak hau hanoin kontinua tau matan ba situasaun ida nee,” dehan Ministru Joaquim, hafoin partisipa Komite Revizaun Orsamental Politika (KROP) iha Ministeriu Finansas Aitarak-Laran, Segunda (06/09/2021).

Nia afirma, neebe Stock foos iha Sentru Lojistika Nasional (CLN) iha semana nee sei fo 2 mill toneladas ba Ministeriu Solidariedade Sosíal no Inkluzaun atu bele haree ba iha sidadaun balun, karik vulneravel liu – liu presiza aihan.

“Ita Stock foos iha CLN ita iha, semana nee ita sei fo tan 2 mill toneladas ba MSSI, hau hanoin mezmu iha MSSI mais dadus nee mai husi Ministeriu Administrasaun Estatal atu kordenasaun diak liu, hatene duni katak ida neebe presiza duni simu apoia neebe iha,” tenik nia.

MKAE hetan ona pedidu ruma husi komunidade katak, husu atu apoiu hahan ruma ka lae, hanoin pedidu sira nee iha ministeriu relevante sira, MKAE hanesan kordenasaun deit konaba pedidu nee iha ministeriu relevante sira.

“Hau hanoin pedidu sira nee iha ministeriu relevante sira MSSI no mos Ministeriu Administrasaun Estatal, MKAE hanesan kordena deit jere armajen sira neebe iha atu garante folin sasan sira neebe iha, nunee atu garante stock aihan neebe iha atu suporta ministeriu relevante sira,” dehan nia.

Aleinde ida nee, parte MKAE hanoin hela intermus asegura alimentar, entaun governu hanoin atu restock fila fali ninia armajen sira.

“Konserteza intermus seguransa alimentar estadu tenke restock fila fali ninia armajen atu suporta ita nia atividade neebe iha, tanba ita mos tenke preve ba situasaun sira neebe hanesan saude publiku nian hanesan agora, ita la hatene too bainhira, tanba nee mak ita tenke mantein beibeik,” akresenta nia.

Entretantu, Diretor Jeral Ministeriu Solidariedade Sosial no Inkluzaun (MSSI) Rui Expostu hatete, situasaun KO nee foin mak semana ida remata no estende tan, MSSI sei servisu hamutuk Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) neebe mak ligadu ho lojistika sei halo diskusaun profunda hafoin bele haree.

“Ita hetan ona KO semana ida tiha ona, agora governu estende tan semana ida to’o loron 9 fulan Setembru, provizoriu tanba nee ita tenke servisu hamutuk ho SIJK neebe mak ligadu ho lojistiku, ami sei halo diskusaun profunda hafoin atu bele haree, tanba ita lakohi foti risku,” dehan Rui Expostu hafoin partisipa KROP iha Ministeriu Finansas Aitarak-Laran, Dili, Sabadu (04/09/2021).

Nia afirma, Governu deside katak KO, hafoin ba halibur fali ema ida nee mos presiza hatene, tanba nee mak presiza iha diskusaun ida hafoin mak bele reponde ba buat nee.

“Ita sei observa lai, tanba foin mak semana ida, se karik mak estende tan ita tenke atende, mais agora KO semana ida hotu, foin estende semana ida ita haree lai observa tiha situasaun depois ita haree,” tenik nia.

Aleinde ida nee, konaba Ministeriu Kordenador Asuntu Ekonomiku (MKAE) liu husi Sentru Lojistika Naasional (CLN), fasilita ona foos 200 mill toneladas ba MSSI nee atu fo atendimentu ba grupu vulneravel sira.

“Ami agora organiza hela, agora ita hatene atu ba Tibar deit mos presiza hetan lisensa husi SIJK, entaun ami sei mobiliza hela, se segunda nee atu tula ona foos husi armajen Tibar mai iha Armajen Bebora hafoin mak ami organiza atu halo distribuisaun ba grupu vulneravel sira nee halo nusa,” tenik nia.

Antes nee Organizasaun Naun Governamental (ONG) Luta Hamutuk (LH), husu ligadu ho implementasaun KO neebe aplika iha Munisípiu Dili, husu governu atu servisu hamutuk ho autoridade lokal iha baze, atu bele solusiona situasaun neebe komunidade hasoru liu mak aihan.

Diretor Ezekutivu ONG Lao Hamutuk Jose Alves da Costa hatete, hanoin ida nee bainhira antes mos  koalia ona, bainhira levanta ba iha Prezidente Republika mos koalia ona, katak atu halo KO dala ida tan, tanba iha pandemia Covid-19 inklui variante delta neebe mak ameasa dadauk ema barak sai suspeitu ona, entaun governu tenke preparadu.

“Governu tenke prepara buat ruma liu – liu ba ita nia komunidade neebe kbiit laek duni, tanba hau asiste ita nia komunidade sira barak mak kuaze loron – loron tama sai ema boot nia uma husu hahan foos, nee signifika katak sira araska, entaun governu tenke servisu hamutuk ho autoridade lokal, oinsa mak atu bele solusiona situasaun neebe ita nia komunidade sira hasoru liu – liu ba aihan,” dehan Jose liu husi telefone, Tersa (31/08/2021).

Director dehan, governu labele hatene aplika deit lei sira hodi deside ida nee ka ida neeba, maibe tenke hatene mos ninia dever moral ba sidadaun sira, tanba presiza distribui hahan ba sidadaun neebe presiza duni aihan iha situasaun sira hanesan nee, purke ema hotu iha uma nia sei labele hetan rendimentu ruma atu atende ba moris loron – loron, se kuandu iha uma deit.

Aleinde nee, diretor ezekutivu mos husu governu tenke koa funsionariu publiku sira neebe durante konfinamentu nia laran la tama servisu, koa nia salariu nunee hodi hola aihan atende fali ba komunidade neebe kbiit laiha iha situasaun ida agora.

“Hau nia rekomendasaun segundu mak diak, ida mos utiliza hela ka ita moris iha KO, entaun ita nia funsionariu publiku sira mos talvez servisu nee la tama tuir oras ona, no balun la tama tan servisu ka troka malu, entaun sira nia salariu tenke koa atu bele fo apoia ba ita nia sidadaun sira neebe presiza duni hahan iha durante KO,” hakotu nia.

Reportajen: Alberto Menezes

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 23 Setembru: Kazu Pozitivu 58, Rekuperadu 148 & Obitu 1

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 58, i kazu rekuperadu ohin loron 148 no obitu nain...

Vasinasaun Dalan Seguru, Normaliza Situasaun

DILI, STLNEWS.co – Vasinasaun mak dalan seguru hodi normaliza situasaun, no hasae imunidade forte atu prevene Covid-19. Kestaun nee haktuir husi Ministru Ensinu Superior Siensia...

Finalista ICS 292 Simu Graduasaun

DILI, STLNEWS.co – Institutu Ciencia Saude (ICS), ohin halao graduasaun ba finalista hamutuk 292, kompostu husi fakuldade 4 mak hanesan, Fakuldade Enfarmajen, Farmasia, Parteira...
%d bloggers like this: