NAF Fo Pose Ba Estrutura Nain 20

DILI, STLNEWS.co – Nucleo Ativista FRETILIN (NAF) fo pose ba estrutura Beleza nain 20, hodi halao servisu konaba formasaun.

Nia hatete, ohin fo pose ba estrutura Beleza, fo konfiansa ba sira ka kualidade hodi halao knaar foun, atu halao servisu konaba oinsa formasaun no partisipasaun baze, nuudar ativista sai feto diak ida ba povu no rai ida nee.

“Hau husu ba sira hadia sira nia an liu husi formasaun ka organizasaun no ita nia hamutuk mak ita bele. Ita iha membru 20 hahu husi Koodenador Jeral ho vise nain rua no nia membru programa, hanesan vise ida ba area kriatividade no area movilizasaun,” dehan Prezidente Ativista NAF, Nino Aitara ba jornalista sira iha Caikoli, Dili, Sabadu nee (16/10/2021).

Nia hatutan, membru sira nee sei halao servisu iha nivel nasional no iha area hotu – hotu.

Iha fatin hanesan, Koodenadora Beleza Livania Soares de Deus hatete, “ami sei halo formasaun, laos mai husi ami nia an rasik, maibe ami sei identifika ami nia membru ka feto maluk sira neebe mak presiza atu hetan formasaun, hodi kapasita ami feto liu – liu iha area sosial, politika no area neebe mak ami presiza,” tenik nia.

Nia akresenta, programa nee planu sei to’o munisipiu, maibe agora sei halao iha nivel nasional.

Nia dehan, formasaun nee sei livre ba se deit, iha inisiativa hola parte atu kapasita an hanesan joven bele mai partisipa formasaun. iha formasaun nee, sira sei hanorin ho backraund la hanesan, depende ida neebe mak presiza, hanesan lian Inglesh, Portuges, Tetun no lian seluk tan, sira sei uza hotu.*

Reportajen: Blandina Mauno

Editor: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 4 Dezembru: Kazu Pozitivu 1 & Rekuperadu Nain 1

DILI, STLNEWS.co - Ohin loron, Sabadu (04/12/2021), Kordenadora Jeral Surtu Covid-19, Ministeriu Saude Timor Leste deteta tan kazu pozitivu ida (1) no rekuperadu nain...

PR Periodu 2022-2027 Presiza Tau Interese Ba Estadu & Povu TL

DILI, STLNEWS.co - Prezidente Republika (PR) ba periodu tinan 2022-2027 atu ukun husi se deit presiza mak tau interese ba estadu no povu Timor...

Lidera Enkontru G7+ Iha Lisboa, Xanana Kontinua Promove TL Ba Mundu

PORTUGAL, STLNEWS.co - Lider karismatiku Xanana Gusmão, nu'udar mos pesoa eminente g7+ kontinua promove Timor Leste ba mundu liu husi g7+, bainhira hamutuk ho...