Noe: Povu Ezije PN Debate Lei Pensaun Vitalisa

DILI, STLNEWS.co – Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN), Deputadu Bankada PLP Noe da Silva hatete, povu ezije ba PN, bainhira los mak atu halo debate ba iha lei pensaun vitalisia.

“Povu rasik ezije ba iha PN, bainhira loos mak lei pensaun vitalisia ita boot sira halo debate, nee kabe ba ita hotu,” dehan Deputadu Noe da Silva, liu husi plenaria iha PN, Segunda nee (04/10/2021).

Nia hatutan, nee liu – liu ba partidu boot sira, bainhira mak ajenda ba debate lei pensaun vitalisia nian.

Aleinde nee, Vise Komisaun A, Francisco Vasconselhos hatete, proposta lei barak tebes mak komisaun seidauk finaliza.

“Konaba lei pensaun vitalisa nee, Prezidente Komisaun A orienta ona katak, tinan oin mak foin diskute,” dehan nia.

Nia hatutan, konaba proposta alterasaun nee, husi parte ezekutivu hatama ba iha uma fukun kleur ona, maibe proposta sira seluk barak, tanba nee alterasaun ba lei pensaun vitalisia seidauk bele ajenda.* Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Tersa (05/10/2021).

Reportajen: Domingas Soares

Editor: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 20 Outubru: Kazu Foun Hamutuk 16

DILI, STLNEWS.co - Ohin loron Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) rejistu kazu foun hamutuk 16, iha Dili 14 no munisipiu seluk iha nain 2. "Kazu...

Membru F-FDTL Foun Ida Halai Lakon

DILI, STLNEWS.co - Membru foun FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) ida ohin halai lakon iha sentru formasaun Metinaro tanba la augenta ho instrusaun...

Maromak La Dukur Ba Nia Ema

DILI, STLNEWS.co - Maromak mak iha kbiit tomak sempre akompanha ema hotu iha tempu saida deit no nunka dukur ba ema, tanba ne'e presiza...