Pe. Violanto Soares, SJ Hakotu Iis Ohin Dadersan

DILI, STLNEWS.co – Mate isin Pe. Violanto Soares, SJ hakotu iis ohin dadersan iha ospital Maternidade Fatumeta, Dili. Ohin dadersan sei halo hela misa ba kandidatu Jesuita sira iha Uma Kongregasaun, Bairo Pite.

Amu Violanto hanesan Diretor Departamentu Grupu ho Movimentu Kategoriais Arkidioseze Dili. Amu Violanto moris iha loron 4 fulan Outubru tinan 1957.

Foto: STL/Donaciano Magalhães

Tuir informasaun neebe STL hetan husi ospital Fatumeta, Amu nia isin sei lori ba Uma Komunidade Jesuita Taibesi, sei misa hamutuk ho komunidade no Jesuita sira.

Amu Violanto nia isin sei lori ba hatoba iha igreja Balide. Seidauk hatene loos bainhira mak hakoi no iha fatin neebe.

Amo nia maun Jaime haree hela alin Padre neebe sei hatoba hela iha maternidade Fatumeta. (Foto: STL)

Iha mos delegadu Jesuita Fatumeta sira iha Timor hanesan Padre Joaquim Sarmento, SJ, Reitor Seminario Maior S. Pedro & S.Paulo, seminarians, no sarani sira.

Akompana nafatin notisia online STL hodi hetan informasaun kompletu konaba loron hakoi Amu Violanto.*

Reportajen & Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 23 Setembru: Kazu Pozitivu 58, Rekuperadu 148 & Obitu 1

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 58, i kazu rekuperadu ohin loron 148 no obitu nain...

Vasinasaun Dalan Seguru, Normaliza Situasaun

DILI, STLNEWS.co – Vasinasaun mak dalan seguru hodi normaliza situasaun, no hasae imunidade forte atu prevene Covid-19. Kestaun nee haktuir husi Ministru Ensinu Superior Siensia...

Finalista ICS 292 Simu Graduasaun

DILI, STLNEWS.co – Institutu Ciencia Saude (ICS), ohin halao graduasaun ba finalista hamutuk 292, kompostu husi fakuldade 4 mak hanesan, Fakuldade Enfarmajen, Farmasia, Parteira...
%d bloggers like this: