PJR Relata Kazu Kriminalidade Ba PR

Prokurador Jeral Republika, Jose da Costa Ximenes relata kazu kriminalidade no prosesu pendente husi Nasional ba Prezidente Republika, Francisco Guterres Lú Olo, iha Palasiu Prezidente Nicolau Lobato, Dili. (Foto: Media PR)

DILI, STLNEWS.co – Prokurador Jeral Republika, Jose da Costa Ximenes relata kazu kriminalidade no prosesu pendente husi Nasional ba Prezidente Republika, Francisco Guterres Lú Olo, iha Palasiu Prezidente Nicolau Lobato, Dili.

Dehan nia ba jornalista sira, bainhira remata enkontru ho Xefe Estadu, iha Palasiu Prezidente Bairru Pite, Dili, Tersa (09/02/2021).

“Prosesu pendente iha nivel nasional 2.823 prosesu pendente too 31 de Dezembru 2020, por-enkuantu 1 de Janeiru too 31 Janeiru prosesu tama iha nivel nasional iha 507 prosesu mak tama, nunee mos husi 507 prosesu tama ita finaliza pelumenus 655 prosesu mak agora dadaun iha nivel nasional iha 260 ital prosesu 200 prosesu ital, nee ita koalia kona ba situasaun kriminalidade apejar prosesu tama barak, ita nafatin finaliza prosesu barak mos nee inklui Gabinete Central prosesu tama 15 no finaliza 13, iha DiLi 300 mak tama ita finaliza 393 prosesu no iha Baucau 67 prosesu mak tama ita finaliza 100 prosesu, Suai iha 74 prosesu mak tama Finaliza 125 no Oecusse 48 no finaliza 28,” hatete PJR nee.

Mesmu nunee nia dehan, Oecusse iha deit 50 ital, prosesu ba Masteradu nain rua nee situasaun kriminalidade neebe iha. “Ami mos aproveita informa ba Prezidente assuntu balun relativamente balun ho Ministeriu Publiku nia atuasaun ba estadu defende interese Estadu nia, hanesan assuntu balun neebe hau koalia tiha ona bainhira enkontru ho Primeiru Ministru ami foka ida nee mos ho Prezidente Republika maioria problema ke ita iha bainhira defeza interese estadu maioria problema neebe mak ita iha mak kontratu sira neebe estadu selebra maioria emprakeza estadu nia posizaun,” katak nia.

PJR nee hatutan, presiza haree didiak estadu nia selebra pozisaun, tenke proteze estadu nia intrese didiak ba prozetu seluk entau tenke haree assuntu ida nee.
“Aproveita ami informa mos ba lei anti korupsaun entaun Ministeriu Publiku liu husi nia Gabinete Central Korupsaun ami organiza ona formasaun ida interna didika deit ba majestradu sira neebe servisu iha Gabinete Central ita halo iha dia 2, 3, 4 agora dadaun ministeriu Publiku ho KAK komforme karta pedidu mai hau, Uniaun Europeia liu husi PFMO ita organiza formasaun ba semana ida hahu iha 08-12 agora dadaun dader sempre halo formasaun ida didika ba area ida nee deit” katak nia.

Jose dehan, iha pontu seluk nia mos informa ba PR katak foin dadaun halo ona nota intendementu ida ho Provedoria Direitu Humanus neebe mak koalia konaba pontu 3 importante mak oinsa defeza legaldade ba demokratiku, no promove defeza Direitu sidadaun sira nia, no oinsa promove asaun penal.

Iha Enkontru nee Prezidente Republika Francisco, Guterres Lú Olo fo apresiasaun koletivu desde intervensaun Ministeriu Publiku nia ba atuasaun kriminalidade no PR sempre fo suporta no enkoraza nafatin Ministeriu Publiku para atua didiak ninia intervensaun laos deit ba kuantitativu maibe reforsa mos nia kualidade intervensaun hotu hotu.*

Reportajen: Emerenciana Pinto
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here