PM Iha Direitu Halo Remodelasaun

Analizador Politika UNTL, Felisberto de Carvalho. (Foto: STL/Natalina Lopes)

DILI, STLNEWS.co – Primeiru Ministru (PM), iha direitu troka no halo remodelasaun ba membru governu neebe durante nee hatudu prestasaun servisu ladun diak.

Lia hirak nee hatoo husi Analizador Politika UNTL, Felisberto de Carvalho ba STL, iha kampus UNTL, Caicoli, Dili, Sesta (08/01/2020).

Nia dehan, remodelasaun nee iha ona ekipa ida atu halo remodelasaun ba servisu Ministru ida-idak nian, hodi halao avaliasaun. Depois Primeiru Ministru (PM) haree katak, Ministru neebe ninia preforma servisu nee ladun diak no lafo atendementu diak ba komunidade PM iha direitu atu troka.

“PM iha direitu tomak atu halo remodelasaun tuir nesesidade governasaun nian, neebe iha remodelasaun husi PM maibe tenke bazeia dadus no evidensia katak, ministru balun durante mandatu nee lahatudu profisaun diak, hodi nunee PM foti disijaun hodi troka ministru balun,” dehan nia.

Maibe nia dehan, labele tau fali intensaun politika hodi ema ida ba troka fali Ministru, tanba deit interese politika.

Remodelasaun nee bazeia faktus, neebe falta deit tinan ida ho balun, diak liu mantein ho estrutura governu neebe iha, lapresiza halo remodelasaun tanba tempu badak, hodi nunee bele fo biban ba ministru balun para implementa ninia programa.

“Se ita halo remodelasaun sei presiza fali tempu ba ministru foun ajusta sira nia programa, entaun oras tinan lao dadauk,” tenik nia.

Nia hatutan too mandatu sira nee remata programa balun labele implementa, tanba halo remodelasaun neebe maka besik ona mandatu halo remodelasaun, maibe buat hotu nee kompetensia PM nian.*

Reportajen: Natalina Lopes
Editora: Carme Ximenes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here