PN Aprova EE Ba Da-5

Rai-nakdoko Iha Grecia-Turkia Hamate Ema 22

STLNEWS.co - Rai-nakdoko ho magnitude 7.0 akontese iha nasaun Grecia - Turkia iha loron Sesta (30/10/2020).

TL Tenke Prepara Produtu, Labele Depende Importasaun

DILI, STLNEWS.co - Timor Leste (TL) tenke prepara ninia produtu, atu bele halo exportasaun ba merkadu internasional, no labele depende deit ba...

Graduasaun DIT Fo Rendimentu Ba Negosiante

DILI, STLNEWS.co - Graduasaun Dili Institute of Technology (DIT), neebe halo iha CCD fo rendimentu diak ba negosiante sira neebe faan ai...

Covid-19 Muda Moris Ba Setor Hotu

DILI, STLNEWS.cow - Pandemia Covid-19, muda ita nia moris iha iha setor hotu –hotu nomos edukasaun aprendizajen liu husi Media Online (MO),...

CNC Kontrola Transmisaun HIV/SIDA

DILI, STLNEWS.co - Comisaun Nasional Combate (CNC) HIV/SIDA ninia papel mak kontrolu problema transmisaun HIV/SIDA iha teritoriu Timor Leste. Iha Salaun Dominicano...

DILI, STLNEWS.co – Parlamentu Nasional aprova renovasaun Estadu Emerjensia (EE) ba da-5, ho votus 40 afavor, 0 kontra, 7 abstensaun no 18 aujente.

Aprovasaun nee Parlamentu Nasional halo, hafoin iha loron 1 Setembru foin lalais Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo, rona hanoin sira husi Konsellu Superior Defeza no Seguransa, nunee haruka ba Parlamentu Nasional hodi diskute iha loron 3 Setembru 2020.

Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hatete, haree ba evolusaun kazu infesaun COVID-19 alstra ona ba nasaun hamutuk 206 iha mundu, no numeru infetadu ultrapasa ona tokon 25 resin, nunee hamate ema hamutuk rihun 800 resin.

Xefe Governu hatutan, kresimentu moras COVID-19 iha nasaun vizinu sira Indonezia ho Australia kontinua aumenta ba bebeik hodi fo risku ba importasaun moras COVID-19 mai TL.

“Ami hakarak reforsa pedidu neebe Xefe Estadu haruka mai Parlamentu Nasional, hodi husu autorizasaun para bele dekreta Estadu Emerjensia ba dala 5 ,” dehan PM TMR, iha debate renovasaun EE ba dala-5, iha PN, Dili, Kinta (03/09/2020).

Eis Prezidente Republika, atual Primeiru Ministru iha governu da-8 nee afirma tan katak, razaun fundamental neebe konsideira importante tebes, tanba nee obriga governu hatoo pedidu renovasaun Estadu Emerjensia dalimak ba Prezidente Republika.

Entretantu Parlamentu Nasional autoriza ona Prezidente Republika hodi dekreta Estadu Emerjensia ba dalimak ho durasaun loron 30, hahu husi oras 00:00 loron 5 fulan Setembru, termina iha oras 23:59, loron 4 fulan Outubru.*

Reportajen: Alberto Menezes

Editora: Carme Ximenes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Rai-nakdoko Iha Grecia-Turkia Hamate Ema 22

STLNEWS.co - Rai-nakdoko ho magnitude 7.0 akontese iha nasaun Grecia - Turkia iha loron Sesta (30/10/2020).

TL Tenke Prepara Produtu, Labele Depende Importasaun

DILI, STLNEWS.co - Timor Leste (TL) tenke prepara ninia produtu, atu bele halo exportasaun ba merkadu internasional, no labele depende deit ba...

Graduasaun DIT Fo Rendimentu Ba Negosiante

DILI, STLNEWS.co - Graduasaun Dili Institute of Technology (DIT), neebe halo iha CCD fo rendimentu diak ba negosiante sira neebe faan ai...
%d bloggers like this: