Povu Bobonaro Ameasa oho Xineza

TEBABUI – Povu iha area rural preokupa Prezensa sidadaun estranjeiru iha Timor Leste, maibe halo aktividade negosiu komesa husi faan sasan ho folin neebe baratu, tan nee povu kiik susar atu kompete.

Liu husi sesaun husu no hatan Durante Dialogu Prezidente Republika Taur Matan Ruak iha Suku Tebabui, postu Administrativu Bobonaro, Munisipiu Bobonaro, povu preokupa sidadaun estranjeiru neebe mak halao negosiu iha rai laran.

Tuir Afonso Soares Magno nudar Vendedor iha iha suku Tebabui katak Estadu no governu la fo atensaun ba prezensa estranjeiru iha Timor Leste, liu-liu sidadaun Sineza neebe oras nee domina ekononia iha Timor Leste.

Ita hare agora Xina sira faan sasan husi Dili too iha Area rural balun mai faan sasan folin 1 Dolar, halo ami faan sasan la folin, tamba nee ami husu ba governu atu fo atensaun kuandu lafoti desizaun ami sei oho sira,” dehan Afonso liu husi Sesaun husu no hatan Tersa (07/08/2017) iha Sede Suku Tebabui.

Nia hatete sidadaun Xina sira halao negosiu tenki ho modal neebe mak barak, maibe sira faan sasan haknauk hanesan povu kiik neebe mak osan oituan, tan nee povu susar atu kompete ho negosiante husi estranjeiru.

Iha fatin hanesan povu Suku Tebabui Vicente da Crus husu Estadu atu kria lei hodi diskrimina aktividade Arte martisias, tamba arte Marsiais joven balun gosta halo problema neebe kontribui ba inestabilidade iha rai laran.

Hatan ba preokupasaun nee Prezidente Republika Taur Matan Ruak hatete sidadaun estranjeiru neebe tama hodi halo negosiu, tamba Timor oan husik fatin negosiu mamuk, tan nee sira aproveita hodi halo Negosiu. Timotio Gusmao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Xanana Fila Hikas Ona Mai TL Ho Batik

DILI, STLNEWS.co - Hafoin halao viajen ba Japaun ho Portugal, durante semana 3 hodi halao enkontru lubuk ida, no simu honorariu doctorate 2 husi...

Jornalista Iha Filipina Hetan Tiru, Suspeitu Sei Misteriu

DILI, STLNEWS.co – Jornalista ida mate hetan tiru iha Filipina loron Kuarta horiseik (08/12/2022), bazeia ba informasaun husi grupu advokasia fatin neeba. Nia mak Jesus...

Universidade Katolika TL Iha Lasu No Devosaun Boot

DILI, STLNEWS.co – Ohin governu no lider Igreja Katolika hamutuk ho Premeadu Nobel da Paz, Dr. Jose Ramos Horta halo inagurasaun abertura solene Universidade...