PR Hatoo Kondelensia Ba Saudozu Renan Selak

Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo, hatoo sentidu kondelensia ba familia saudozu Faustino dos Santos ‘Renan Selak,’ molok lori ba haloot iha fatin neebe governu prepara. (Photo: Media PR)

DILI, STLNEWS.co – Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo, hatoo sentidu kondelensia ba familia saudozu Faustino dos Santos ‘Renan Selak,’ molok lori ba haloot iha fatin neebe governu prepara.

Hafoin presta omenajen ikus ba saudozu Renan Selak, ba jornalista sira Xefe Estadu hatete, hanesan veteranus mai hatoo sentidus votus de pesar ba familir sira hotu, hodi hatete katak biar saudozu Renan Selak mate, maibe nia espritu sei lalakon.

“Hau nia konpaineiru no hau nia irmaun ida mak mate, tanba nee mak hau mai ho Prezidensial Republika no partikularmente hanesan veteranus, hau mai hatoo ami hotu nia sentidus votus de pesar ba familiar sira hotu, hodi hatete ba sira katak biar nia mate maibe nia espritu sei lalakon,” dehan PR Lú Olo ba jornalista sira, iha Fomento, Dili, Sesta (11/09/2020).

Nuudar veteranus Xefe Estadu dehan, lei protese tanba nee familia iha direitu atu bele hetan saida mak lei hatete no estadu, lahaluha veteranus sira hotu neebe mate no familia sira neebe sei moris.

Aman ba nasaun nee hatutan partisipasaun Renan Selak durante tinan 24 iha luta armada neebe lao ho dignidade boot tebetebes, ho korajen boot luta ba povu no rai ida nee.

“Renan Selak ho ami hakat liu maluk sira nia isin neebe monu iha sorin sorin, monu iha oin iha kotuk, nia hakat liu susar sira nee hotu hodi hametin liutan nia determinasaun ho korajen atu lao too Timor ukun rasik an,” dehan aman ba nasaun nee.

Iha fatin hanesan familia matebian, Joao Miranda Kodigo Aloc Descartes hatutan, kona ba desizaun atu hakoi saudozu iha neebe ida nee desizaun seidauk fiksu, maibe too iha Lospalos mak sei tuur hamutuk hodi deside.

Hatutan pajina 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here