PR Hato’o Sentidu Kondolensia Ba Kompaneiru Jorge Sampaio

DILI, STLNEWS.co – Prezidente Republika (PR) Francisco Guterres Lú Olo hatoo sentidu kondolensia ba kompaneiru da luta Jorge Sampaio.

Prezidente Republika, Francisco Guterres Lú Olo liu husi komunikadu imprensa Sabadu kalan (11/09/2021) hateten, Timor Leste lakon nia amigu boot no kompaneiru da luta, Jorge Sampaio, neebe hamutuk ho Timor Leste iha momentu sira defisil teb-tebes.

PR hatete, lori naran povu Timor Leste no ninia an rasik, Prezidente Republika hakerek karta ba ninia omologu Prezidente Republika Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, hodi hato’o sentidas kondolensias ba família enlutada no portugeza neebe lakon Jorge Sampaio.

“Timor-Leste lakon nia amigu ida no kompaneiru luta ida iha momento desizivu ba vida ami-nia país. Ema ida estraordinariu neebe kombina intelijensia/matenek ho fuan, ema ida nakonu ho aksaun. Jorge Sampaio nuudar ezemplu polítiku ida neebe halao nia knaar ho seriedade no koerensia. Nia sempre sai hun ida ba inspirasaun ba ema hotu neebe hakarak serve tan kauza publika ida,” hatete PR Lú Olo.

Prezidente Republika hateten, Jorge Sampaio nuudar figura markante no inkontornavel istoria Portugal, lutador kolen-laek ba liberdade no ba demokrasia. Estadista ida integru no umanu, iha kauza hotu-hotu neebe nia hola parte hatudu nia neon boot luta ba justisa, ba dame, ba liberdade no ba dialogu entre sivilizasoins.

Nia hatutan, ba ninia omologu, iha momentu tristeza nee, Prezidente Republika hato’o gratidaun no rekonesimentu ba buat hotu neebe Jorge Sampaio halo ba Timor-Leste bainhira sai Sekretariu Internasional ba Partido Socialista, nu’udar Sekretáriu-Jerál Partido Socialista, nuudar Prezidente Kamara Munisipál Lisboa no nuudar Prezidente Republika Jorge Sampaio hamutuk ho Timor Leste iha momentus neebe defisil liu.

Iha 1999 hafoin referendum neebe nakonu ho violensia, Jorge Sampaio sai fulan insonia no serbisu makas liutan, iha kalan no loron atu hases trajedia ba Timoroan sira.*

Reportajen: Emerenciana Pinto
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 26 Setembru: Kazu Pozitivu 32 & Rekuperadu 83

DILI, STLNEWS.co - Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 32 no rekuperadu hamutuk 117. "Kazu detetadu foun neebe relata ohin loron...

MTKI Loke Kompetisaun Pintura

DILI, STLNEWS.co - Ministeriu Turizmu Komersiu no Industria (MTKI), liu husi Diresaun Nasional Emprendismo ba Atividade Produtus Turistiku organiza kompetisaun pintura ba joven sira. Grupu...

Remata Nia Misaun Iha TL, Sitorus Despedida Ho WNI

DILI, STLNEWS.co – Embaixador Indonezia ba Timor Leste (TL), Sahat Sitorus ho nia espoza Bintang Vera C. Sitanggang, neebe durante tinan 4 ho balun...
%d bloggers like this: