PR Ho IADE Organiza Formasaun Ba Emprezariu

DILI, STLNEWS.co – Prezidensia Republika (PR) liu husi Servisu Empoderamentu Ekonomia ba feto hamutuk ho Institutu Apoiu Dezenvolvimentu Emprezarial (IADE), realiza formasaun ba emprezariu kiik sira hamutuk 25, ho tema “Hakbiit Ekonomia Feto no Inan Progresa Familia Ba Moris Diak.

Abertura ba formasaun nee halo husi Adjunta Xefi Kaza Civil, Henriqueta Maria Alves,  akompanha husi Diretor IADE, Filomeno Marcelino Belo. Abertura nee realiza iha Kolmera, Tersa (08/08/2023).

Adjunta Xefi Kaza Civil Henriqueta Maria Alves hateten, Prezidente Republika Jose Ramos-Horta sempre koalia beibeik iha fatin-fatin katak, labarik sira mak alvu numeru um ba dezenvolvimentu, tanba sira mak futuru nasaun nian no segundu mak feto sira.

“Partisipante sira atu la konta deit ema seluk nia susesu no haluha an rasik, maibe hanoin mos uma laran no oinsa mak atu buka osan,” katak nia.

Adjunta Xefi Kaza Civil husu ba negosiante feto sira atu aproveita didiak formasaun neebe sira simu no foku iha sira nia atividade hodi jere didiak sira nia negosiu.

Servisu Empoderamentu Ekonomia ba Feto, Prezidensia Republika hamutuk ho IADE realiza ona formasaun hanesan iha Munisípiu Díli, Likisa no Ermera, ho total partisipante hamutuk 110.

Tuir eis Prezidente Rede Feto, Judite Dias Ximenes katak, tuir nia haree oras nee daudaun iha emprezariu sira inklui ho negosiu kiik sira mos hola parte masimu husi feto sira.

“Husi emprezaria sira, feto barak mak inklina aan iha laran, nunee mos too iha negosiu kiik sira hanesan faan iha merkadu, maioria feto sira bele hetan osan hodi sustenta mos familia sira,” katak nia.

Prezidente Republika Jose Ramos Horta deklara antes nee katak, feto barak mak oras nee iha kapasidade hanesan mos mane, hodi bele partisipa iha politiku nomos too iha negosiu sira.

(eme)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here