PR Husu Kontinua Lao Tuir Heroi Sira Nia Mehi

DILI, STLNEWS.co – Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo hatete, hanesan nasaun no povu nafatin kontinua heroi no heroina sira nia mehi hodi harii sosiedade livre no povu moris haksolok.

Prezidente Republika hatoo kestaun nee ba jornalista liu husi nia mensajen Iha Loron Selebra Restaurasaun Indepedensia Timor-Leste 20 Maiu 2021 iha Palasiu Prezidente, Bairru Pite, Kinta (20/05/2021).

“Povu doben, hau hakarak hatete dala ida tan katak, ho fiar no esperansa, hanesan povu no nasaun ida, ho ezemplu husi ita-nia eroi no eroina sira, ita sei hasoru nafatin dezafius hotu ho konsistensia, brani no matenek. Konsistensia hodi kontinua ita nia eroi no eroina sira nia mehi hodi harii sosiedade ida livre no justa neebe povu moris ho haksolok; brani hodi rekonese sala neebe ita halo nuudar estimulu ida hodi buka mudansa no matenek, hodi ho respeitu nafatin ba ita nia kultura no tradisaun sira, uza meius hotu neebe ohin loron ita iha, hanesan siensia no teknolojia foun no avansadu, rekursus umanus no finanseirus hodi promove no halao dezenvolvimentu ida neebe modernu, seguru, no sustentavel.” hatete PR.

PR hatutan, dezenvolvimentu labele depende deit ba osan husi fundu minarai, maibe tenke buka mos oinsa hetan rendimentu husi fonte sira seluk. Orsamentu Jeral Estadu nia previzaun ba despezas no reseitas tinan-tinan tenke rigorozu no transparente.

Dekretu husi Governu konaba ezekusaun Orsamentu Jeral Estadu tenke klaru liu ba ema sira neebe implementa. Tanba nee, dekretu ezekusaun OJE tenke hakerek mos iha lian tetun no simples atu implementador sira bele komprende ho diak. Nunee deit mak Governu bele implementa OJE ho rigor no transparensia.

“Povu doben Timor Leste molok remata, hau hakarak fo hanoin katak, liu husi dialogu mak ita konsege hakotu funu n restaura ita nia Indepedensia Nasional, iha 20 Maiu 2002. Nuudar pais livre no independente, ita defende nafatin solusaun politika pasifika no negosiada atu hakotu kualker konflitu neebe mosu entre rai rua ka entre rai barak, ho razaun neebe deit. Prezidente Republika preokupa tebes ho konflitu violentu akontese dadaun entre ita nia pais belun rua, Palestina no Israel,” katak Lú Olo.

Nia hatutan hein katak, ho ajuda komunidade internasional nian, pais rua nee bele halakon konflitu boot nee iha tempu badak.*

Reportajen: Emerenciana Pinto
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Publisidade Husi Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS) Konaba Covid-19 & Vasinasaun; EP1

STLNEWS.co – Publisidade Husi Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS) Konaba Covid-19 & Vasinasaun • EPISODE 1: Drama Kakaluk Ba Corona https://youtu.be/VQBkF8ES8GE • Mensagen Avo Ramos Horta https://youtu.be/YPnLzaLb43E Ministério...

Odete: Pasiente Kuarentena Tasi-Tolu La Konkorda Desizaun MS Haketak Feto & Mane

DILI, STLNEWS.co - Ministra Saude, Odete Maria Freitas Belo afirma, fatin izolamentu Tasi-tolu, Ministeriu Saude (MS) koko atu izola feto ketak no mane ketak,...

Joven Baucau Komesa Hakribi Violensia

BAUCAU, STLNEWS.co - Kazu sivil neebe mak sempre mosu la sai preokupasaun estabilidade seguransa Munisipiu Baucau nian, tanba joven barak komesa komesa hakribi violensia. Lia...
%d bloggers like this: