PR Marka Prezensa Aniversariu MP

Prezidente Republika Fransico Guterres Lú Olo marka prezensa iha aniversariu Ministeriu Publiku (MP) ba dala 20, hodi halao abertura anu judisial no lansa livru husi Prokuradoria Jeral Republika. (Foto: Media PR)

DILI, STLNEWS.co – Prezidente Republika Fransico Guterres Lú Olo marka prezensa iha aniversariu Ministeriu Publiku (MP) ba dala 20, hodi halao abertura anu judisial no lansa livru husi Prokuradoria Jeral Republika .

“Ho ksolok boot tebes hau simu konvite husi Prokurador Jeral Republika, atu koalia iha seremonia ohin nian hodi komemora aniversariu Ministeriu Publiku nian ba dala ruanulu, abertura anu judisial, no lansamentu livru ida husi Prokuradoria Jeral Republika ho títulu, Ministeriu Publiku no Protesaun ba Família no menor sira iha kontestu Timorense harii modelu integradu ida ba intervensaun,” hatete PR Lú Olo, liu husi diskursu ba aniversariu MP, iha Edifisiu Ministeriu Finansa, Dili, Sesta (09/10/2020).

Xefe Estadu hatutan maluk sira neebe servisu iha setor Justisa, katak juíz no prokurador sira, defensor publiku no advogadu sira. Nee okaziaun diak ida atu maluk sira fahe ba malu esperiensia no hanoin klean kona ba asuntu importante sira neebe koalia iha loron ohin.

Bainhira koalia konaba
ema ida ho tinan rua nulu ka sanulu resin ualu dehan ema nee joven ida, maibe ba vida instituisaun sira nian, sura husi tempu UNTAET ka husi Restaurasaun Independensia.

“Ita bele dehan katak ita nia instituisaun sira sei labarik hela. Ita sei harii hela ita nia Tribunal sira no ita nia Ministeriu Publiku. Ita presiza kompleta instituisaun sira nee, hametin, haluan no halo reforma neebe presiza halo,” katak Xefe Estadu.

Maibe aman ba nasaun nee hatete, ba ema ka instituisaun sira, iha tempu badak ka naruk,importante liu mak haree ba sira nia hahalok, sira hetan ka lae rezultadu diak.

Konaba instituisaun publika sira hanesan Tribunal sira no Ministeriu Publiku, importante tebes haree ba impaktu husi sira nia desizaun jurisdisional, oinsa sira nia desizaun afeta ema no oinsa sira relasiona ho sidadaun sira, oinsa desizaun sira nee kontribui ba hatuur direitu, hametin instituisaun demokratiku sira no hasae asesu ba sidadaun sira ba direitu no justisa, iha ambitu Konstituisaun RDTL no lei. Katak importante liu mak sira sia asaun pozitiva.

“Ita sente hanesan liu ona tinan barak bainhira ita sura husi tempu harii Komisaun Tanzitoria Servisu Judisial, iha períodu Administrasaun Tranzitoria Nasoins Unidas, nuudar orgaun konsulta no fo rekomendasaun ba Admnistrador Tranzitoriu, neebe, iha tempu neeba, iha responsabilidade foti desizaun polítika, lejislativa, ezekutiva no tau matan ba sistema judisial,” nia esplika.

Halao Knaar Tuir Lei
Iha biban nee mos Prezidente Republika (PR) Fransico Guterres Lú Olo husu ba Majistradu ka Prokurador sira, atu halao knaar jurisdidional tuir lei no labele hasoru presaun ka interferensia husi sese deit.

“Bainhira halao sira nia knaar jurisdisional, liuliu Majistradu sira no operador sira judisiariu sira, en-jeral, labele hasoru presaun ka interferensia husi sese deit, husi fonte polítiku, sosial, familiar, kultural ka relijioza,”dehan PR Lú-Olo.

Nia hatutan, ho modelu konstitusional neebe Ministeriu Publiku hatuur rasik, instituisaun ida nee halao ninia knaar tuir ninia estatutu haruka, bainhira ezekuta politika kriminal Estadu nian, investigasaun kriminal, asaun penal no iha reprezentasaun no defeza Estadu nian, no mos atu garante defeza ba ema kbiit laek, menor sira no família sira no direitus ema hotu nian, hanesan iha ambitu defeza ambiente no komunidade , neebe hatuur iha Estautu Ministeriu Publiku nian, tuir Lei n° 11/2011, 28 setembru, neebe altera Lei ° 14/2005, setembru 2005.

“Ita hotu hatene Ministeriu Publiku halo ona buat barak hodi kumpre ninia obrigasaun sira. Ita hatene saída mak Ministeriu Publiku halo ona kona-ba kapasitasaun ba rekursus umanus ho kolaborasaun husi Sentru ba Formasaun Jurídika no Judisiaria hodi forma majistradu no ofisial sira ba Ministeriu Publiku. Ita hatene lalaok Ministeriu Publiku nian atu hetan ekipamentu no meius patrimoniais no téknikus, no atu harii sistema jestaun no informasaun rasik,” nia tenik.
Nia esplika planeamentu no ezekusaun lalaok tinan-tinan nian no mos avaliasaun periodika no ho lideransa firme no konsistente mak lori Ministeriu Publiku halao servisu diak liu no hamenus numeru kazus pendente.

“Susesu sira nee haksolok ita hotu Susesu sira nee halo ita fiar iha kapasidade Ministeriu Publiku nian atu haburas an, nuudar instituisaun, no oinsa bele hakaat liu dezafiu prezente no futuru, neebe barak no kompleksu tebes,”dehan nia.

Nia afirma liu tan ba susesu sira nee Ministeriu Publiku simu kontribuisaun husi instituisaun sira, líder sira, operador judisiariu sira, membrus sosiedade sivíl, parseirus dezenvolvimentu no sidadaun sira en-jeral. La iha duvida katak kontribui ba susesu Ministeriu Publiku nian, Prokurador Jeral sira nomeadu horiuluk too ohin loron.*

Reportajen: Blandina Mauno/Joaninha Belo
Editora: Carme Ximenes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here