PR Sauda Atleta Sira Neebe Sei Partisipa Jogus Olimpikus

DILI, STLNEWS.co – Prezidente Republika (PR), Francisco Guterres Lú Olo ho laran haksolok hatoo saudasoens ba atleta sira neebe sei partisipa iha jogu olimpikus neebe mak realiza iha loron 23 Jullu too loron 8 fulan Agostu iha Tokyo, Japaun.

Xefe Estadu hatoo saudasoens nee liu husi diskursu iha serimonia despedida ba atleta sira iha Palasiu Prezidente, Bairru Pite, Sesta (09/07/2021).

“Hau laran ksolok boot tebes mak hau sauda maluk sira mai serimonia despedida ba ita nia atleta sira neebe sei partisipa iha jogus olimpikus neebe sei realiza husi 23 Jullu too 8 Agostu iha Tokyo, Japaun, atleta husi nasaun atus rua resin neen (206) mak sei kompete iha modalidade 46, TL sei partisipa ho atleta nain ida iha modalidade natasaun no nain rua iha atletismu,” hatete PR Lú OLo.

Nia dehan, tinan 2000 TL partisipa ba dala uluk iha jogus olimpikus iha Sydney, Australia, no daruak iha jogus olimpikus 2016 iha Rio de Janeiru, Brazil.

“Hau hakarak hatoo hau nia agradesementu espesial tebes apoiu tomak husi Japaun, liu husi embaixada Japaun iha Dili, hodi asegura ita nia atleta sira nia partisipasaun iha eventu ida nee, lahaluha mos temi apoiu murak tebes husi ita nia belun embaixador kitahara nomos mos husi Ina city neebe sei garante akomodasaun no deslokasaun ba ita nia alteta sira durante jogus olimpikus iha Tokyo, obrigadu barak,” hatete nia.

Xefe Estadu nee hatutan, Fundador Komite Olimpikus Internasional Baraun Franses Pierre Coubertain, ho motivasaun katak bele eduka mos eduka ema liu husi desportu, haree ba eventu jogus olimpikus nuudar instrumentu ida atu povu sira hakbesik an ba malu hodi hametin dame Timor Leste ho Japaun sai hanesan ezemplu diak ida konaba oinsa povu rua hakbesik aan ba malu.

Nunee mos atleta Imelda Felecyta Ximenes hatete, sira nia preparasaun ba jogus olimpikus nee ho kondisaun neebe Timor Leste Iha.

“Ami prepara tuir kondisaun Timor-Leste nian neebe iha, mas difikuldade barak mak ami enfrenta mas ami nafatin espiritu boot hodi prepara diak liu tan ba partisipa jogus olimpikus no fizikamente ami prontu atu ba partisipa, difikuldade neebe mak ami enfrenta mak hanesan infraestrutura hanesan ita hotu haree pisina dalan neebe halai nee presiza kampu rasik no ami prepara tuir kondisaun neebe mak iha,” katak nia.

Nia hatutan, iha biban mensajen husi Prezidente ba sira katak, lakon karik lakon ho dignidade, no sira kompete karik tenke ho dignidade.*

Reportajen: Emerenciana Pinto
Editora: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Covid-19 Update (26 Jullu 2021): Pozitivu 6, Rekoperadu 45, & Ativu 656

DILI, STLNEWS.co - Loron 26 fulan Jullu liu Centro Integrado Gestão de Crises, Sala Situação (CIGC-SS) rejistu kazu pozitivu Covid-19 iha nain 6, Dili...

Demisaun Membru PNTL 3, PN Rekonese Bazeia Ba Regulamentu

DILI, STLNEWS.co - Parlamentu Nasional (PN) liu husi komisaun B neebe trata asuntu defeza seguransa no negosiu estranjeiru rekonese demisaun membru Polisia Nasional Timor-Leste...

Komisaun F Seidauk Aprova Projetu Lei Protesaun Ba Labarik

DILI, STLNEWS.co - Parlamentu Nasional (PN) liu husi Komisaun F trata asuntu Saude, Seguransa Sosiais no Igualidade Jeneru, seidauk aprova projetu lei protesaun labarik...
%d bloggers like this: