Prevene VBJ Hatoo Advokasia

Diretor Misaun dos Estadu Unidos da Amerika USAID, James Wright. (Foto: Media SEII)

DILI, STLNEWS.co – Dalan atu prevene violensia bazeia ba jeneru, no promove igualdade jeneru iha sosiedade no komunidade nia leet mak liu husi advokasia.

Kestaun nee hatoo husi Diretor Misaun dos Estadu Unidos da Amerika USAID, James Wright liu husi diskursu iha lansamentu harmonia foka liu ba hapara violensia bazeia ba jeneru, iha Novo Turismo, Tersa (23/02/2021).

Nia dehan, USAID nia atividade relasaun saudavel ba futuru neebe livre husi violensia sei promove relasaun neebe saudavel no livre husi violensia partikularmente entre parseiru intimu sira, juventude no sira nia parseiru no ba juventude sira hotu.

Nee duni tau grupu oin oin hodi kria dialogu, no harii fila fali relasaun neebe mak ladiak, servisu hodi muda hahalok no atitude nomos hodi haree norma jeneru no estrutura sosial neebe lajustu hodi hamosu violensia bazeia ba jeneru.

“Hanesan imi hotu hatene katak dalan neebe efetivu hodi prevene violensia bazeia ba jeneru mak liu husi promove igualdade jeneru, promove relasaun familia no komunidade neebe iha hanoin positivu hadia servisu komunitariu nia, hatoo advokasia hodi haforsa lei konaba violensia bazeia ba jeneru no provizaun serbisu nia, no uza influensia lideransa iha nivel lokal,” katak nia.

Diretor nee hatutan, USAID rekonese katak iha autor barak neebe mak esforsu hodi halakon violensia bazeia ba jeneru iha Timor leste, ho susesu neebe atinje hatudu katak koordenasaun entre parseiru servisu sira no komunidade presiza tebes.

“Ami iha komitmentu hodi servisu besik liu ho governu iha nivel nasional no sub nasional liu husi Ministeriu Saude, Ministeriu Solidaridade Sosial No Inkluzaun, no Sekretariu Estadu Ba Igualdade no Inkluzaun, nomos referal no servidor serbisu respondente sira” nia hatete.

Iha fatin hanesan Sekretariu Estadu Iguldade no Inkluzaun, Maria Jose Da Fonseca Monteiro hatete, atu halakon diskriminasaun no tipo igualdade jeneru no inkluzaun presiza muda ema nia atitude no ema nia hahalok.

“Ita presiza norma sosial sira, violensia bazeia ba jeneru nee violasaun ba ema nia direitu, vitima no sobrevivente husi violensia bazeia ba jeneru no violensia domestika sei sofre kanek isin no sei moris iha trauma nia laran no iha mos impaktu liu liu ba feto sira, liu liu ba sira nia sistema reprodutiva,” katak SEII.*

Reportajen: Emerenciana Pinto
Editora: Carme Ximenes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here