SEFOPE Aprezenta Asuntu 3 Ba PM

DILI, STLNEWS.co - Sekretariu Estadu Formasaun Professional no Empregu (SEFOPE) aprezenta asuntu 3, ba Primeiru Ministru Taur Matan Ruak, iha Palasiu Governu Dili. (Dok. STL)

DILI, STLNEWS.co – Sekretariu Estadu Formasaun Professional no Empregu (SEFOPE) aprezenta asuntu 3, ba Primeiru Ministru Taur Matan Ruak, iha Palasiu Governu Dili.

Asuntu tolu nee mak hanesan oinsa haruka traballador Timoroan ba Australia no Korea, progresu atu hari sentru exelente no relata servisu seluk neebe SEFOPE halao durante nee.

“Hau ohin mai hasoru PM koalia kona ba asuntu ligasaun ho ita nia kandidatura traballador, Timoroan sira neebe atu ba servisu iha Australia no Korea,” dehan Sekretariu Estadu Formasaun Professional no Empregu, Alarico do Rosario ba jornalista, hafoin remata enkontru ho PM, Taur Matan Ruak, iha Palasiu Governu, Dili, Sesta (27/11/2020).

Nia dehan, iha hasoru malu nee koalia mos asuntu neebe ligasaun ho servisu neebe durante nee SEFOPE halao, no koalia mos kona ba sentru exelente neebe maka SEFOPE atu halao, oras nee to iha neebe, ida nee maka aprezenta ba PM.

Iha hasoru malu nee koalia mos kona ba kandidatura traballador neebe atu ba Australia hamutuk 162 neebe sei aranka ba Australia iha loron 02-04 Dezembru tinan ida nee.

“Ami ohin koalia bazeia ba kontratu neebe maka husi ajensia Australia haruka mai total hamutuk 162.Agora ita koalia konaba traballador 162 nee oinsa koalia ho PM konaba transporte, tanba ita hotu hatene katak iha timor laiha aviaun, oinsa maka atu koalia konaba aviaun ida husi neebe maka atu mai foti traballador sira nee iha timor,” dehan nia.

Tanba nee iha biban nee, husu governu nia hanoin no opiniaun oinsa, hodi koalia konaba asuntu hirak nee, atu tuur hamutuk buka solusaun liu husi komunikasaun mos ho governu Australia atu bele buka soluasaun.
“Ita nia PM aseita total, bainhira ita nia joven sira ba servisu iha rai liur hanesan Australia ho Korea,” governante nee hatete.

Nia hatutan, kona ba traballador neebe atu ba Korea nian sei presiza koalia, tanba koalia kona ba aviaun oinsa atu aluga, no mos koalia konaba prosesu ida wainhira haruka traballador sira ba iha neeba oinsa atu tama karantina, tanba karantina nee selu ho taxa neebe boot.

Kandidatu traballador Korea do Sul neebe kontratuta mai ona, hamutuk ema nain atus haat neen nulu resin lima (645), no nain tolu nulu resin hitu(37), sosa ona bilete aviaun, nain sanolu servisu nanis iha Korea, mai tiha iha Timor, oinsa maka atu fila fali ba.*

Reportajen: Santina Castro/Alberto Menezes
Editora: Carme Ximenes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here