Seguransa Sivil PR Hakotu Iis

DILI, STLNEWS.co – Seguransa Sivil husi Prezidensial Republika, Vidal da Costa hakotu ona iis iha loron Tersa (07/09/2021) hodi fila hikas ba Nai nia kadunan santu.

Iha biban nee Adjuntu Xefe Kasa Militar, Eugenio Pereira hamutuk ho Diretores no funsionariu Prezidensia Republika presta omenajen ba saudozu Vidal da Costa neebe fila hikas ba Aman Maromak nia kadunan santu iha loron 7 fulan Setembru tinan nee.

Saudozu Vidal da Costa moris iha Manufahi loron 14 fulan Marsu tinan 1959, durante tempu okupasaun matebian involve iha prosesu luta ba libertasaun iha tinan 1991 to’o tinan 1993 asumi nuudar vise responsavel, tinan 1994 to’o tinan 1999, saudozu hetan detensaun prolongada no to’o ikus governu rekoñese nia dedikasaun no hetan pensaun subsistensia tinan 8 to’o 14.

Iha loron 28 fulan Novembru tinan 2008 omenajen husi estadu, saudozu hetan kondekorasaun Ordem Nicolau Lobato.

Saudozu hahu Halao knaar nuudar seguransa sivil husi loron 25 fulan Fevereiru tinan 2000 no sai funsionariu permanente iha loron 1 fulan Janeiru tinan 2009 to’o ohin loron.

Saudozu hahu destaka iha Palacio das Sinzas husi tempu Prezidente Republika Xanana Gusmão, depois muda ba Palásiu Presidente Nicolau Lobato Bairo-Pite to’o hakotu nia vida. Saudozu husik hela nia feen kaben Paulina da Conceição no oan na’in neen (6) no bei oan nain tolu (3).*

Reportajen: Emerenciana Pinto

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Horta Husu Komunidade Fo Resposta Los Ba Ajente Enumerador

DILI, STLNEWS.co - Prezidente Republika (PR), José Ramos Horta, husu ba komunidade sira atu fo resposta neebe los ba ajente enumerador sira neebe halo...

Kazu Droga TDD Aplika Medida AP Ba Arguidu Nain 9

DILI, STLNEWS.co - Tribunal Distrital Dili (TDD) iha loron Segunda nee (15/08/2022) liu husi despaisu ikus ba prosesu primeiru interogatoriu (AP), desidi aplika medida...

Governu Lansa Sensus Populasaun & Uma Kain 2022

DILI, STLNEWS.co - Governu liu husi Ministeriu Finansas (MF) Segunda nee ofisialmente lansa sensus populasaun no uma kain iha tinan 2022 nee. Iha fulan Marsu...