SEII Halo Revizaun Ba Planu Asaun Nasional

DILI, STLNEWS.co Sekretariu Estadu Igualidade no Inkluzaun (SEII) halo revizaun ba Planu Asaun Nasional Violensia Bazeia ba Jeneru (PAN-VBJ).

Tuir Diretora Nasional ba Politika Jeneru no Inkluzaun SEII Maria Filomena Babo Martins hatete, SEII halao enkontru ida nee tarjetu ho sosiedade sivil sira, neebe maka hanesan rede referal no mos sai hanesan implementador ba planu asaun nasional violensia bazeia ba jeneru.

“Ohin ami konvida sosiedade sivil sira nee mai atu halo revizaun no identifika pasu saida maka presiza submete tan ba iha planu asaun nasional violensia bazeia ba jeneru, neebe maka ita atu halo ba faze datoluk hahu husi tinan 2021 to’o 2026 nian,” dehan nia ba jornalista iha salaun Delta Nova, Dili, Segunda nee (15/11/2021).

Nia dehan, iha revizaun nee sei iha diskusaun atu haree ba saida maka durante nee halo ona, no dezafiu saida maka hasoru no pasu ba oin nee oinsa, rekomendasaun saida maka atu tau iha planu asaun nasional bazeia ba jeneru nian ba faze datoluk nee.

Nia relata, dadaun nee kazu sira neebe maka hato’o ona ba polisia no Ministeriu Publiku iha numeru nee aas, nee hatudu katak, ema hotu iha ona konsiensia rasik, katak violensia neebe akontese hanesan krime tuir lei violensia bazeia ba jeneru ka violensia konta feto no labarik feto ida nee krime.

Iha fatin hanesan, Diretora Ezekutiva Fundasaun Codiva Laura Afonco de Jesus haktuir, revizaun ida nee normalmente planu asaun nasional nee nia validu ba tinan 5, tanba nee maka liu husi tinan 5 nee presiza fali halo revizaun, hodi haree parte sira neebe maka atu aumenta ka ou atu hemenus.

Hau mai iha nee hanesan sosiedae sivil, reprezenta husi fundasaun Kodiva hanesan organizasaun neebe haree ba asuntu komunidade LGBTI  ida neebe ita konsidera hanesan grupu marjinalizadu, tanba normalmente sosiedade Timor-Leste hateke ba ema husi parte rua feto no mane, maibe ema esklui tiha iha jeneru balun.

Nia dehan, partisipa iha revizaun nee atu asegura katak, iha revizaun planu asaun nasional nee atu inklui mos grupu marjinalizadu sira husi parte komunidade LGBTI nian.

(san)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Analfabetu Oan Sai Doutoramentu

DILI, STLNEWS.co – Maluk letores sira, serimonia Solene Graduasaun Dili Institute of Technology (DIT) ba dala XIV periodu tinan 2021, konvida ita atu konese...

Dr. Peregrinus D. Siga Taa, M. Eng: Kualidade Servisu Infrastrutura Publiku Fraku

DILI, STLNEWS.co – Dekanu Fakuldade Enjeñaria no Siensia Dili Institute of Technology (DIT), Dr. Peregrinus D. Siga Taa, M.Eng, hatete, kualidade servisu infrastrutura publiku sei...

DIT Gradua Finalista 543 Inklui MBA Nain 6

DILI, STLNEWS.co – Dili Institute of Tecnhology (DIT) Segunda nee (29/11/2021) halao serimonia graduasaun ba dala XIV periodu tinan 2021, ho graduadus hamutuk ema...