SEKOMS Apresia Servisu Radio Komunidade Durante SS

DILI, STLNEWS.co – Sekretariadu Estadu Komunikasaun Sosial (SEKOMS), Merício Juvinal dos Reis “Akara” apresia tebes ho radio komunidade sira nia kontribuisaun liu husi informasaun neebe sira transmite durante periodu Serka Sanitaria (SS). Kestaun nee Mericio Juvinal do Reis “Akara” haktuir liu husi karta komunikadu imprensa neebe STL asesu iha loron Tersa (27/04/2021).

“Komunidade sira tenke rona informasaun lolos husi Sentru Integradu Jestaun Krize, Ministeriu Saude no porta voz Governu neebe divulga informasaun ba komunidade sira,” tenik nia.

Nia mos dehan, esklarese liu husi meius ida nee bele komunika ba malu hodi hatene planu servisu iha radio komunidade sira, depois sei haree planu, hodi responde imediata iha tempu agora no planu iha tinan oin mai.

Hafoin halo video konferensia, jestor radio komunidade sira hatoo informasaun katak, jestor radio komunidade no jornalista frontline sira iha radio komunidade simu ona vasina AstraZeneca hodi aumenta imunidade no asegura aan husi Covid-19.

Iha video konferensia nee, partisipa husi radio komunidade Viqueque, Baucau, Kafe Ermera, Suai, Tokodede-Liquica, radio komunidade Comoro, Aileu no radio komunidade Metro FM.

Enkuantu tuir planu neebe SEKOMS iha, sei halo mos video konferensia ho radiu komunidade sira seluk iha tempu besik nia laran.*

Reportajen: Alberto Menezes
Editora: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

MEJD Planu Sei Harii Tan Eskola

DILI, STLNEWS.co - Ministru Edukasaun, Juventude, no Desportu (MEJD), Armindo Maia hateten, tinan nee governu liu husi MEJD sei harii tan eskola hamutuk 250...

Aimoruk La Too, Komunidade Buruma Balun La Vasina

BAUCAU, STLNEWS.co - Komunidade iha Suku Buruma antusiasmu tebes atu simu vasina kontra Covid-19, maibe aimoruk la sufisiente, nunee balun deit mak simu vasina...

Reativa Eskola Iha Baucau Sei Marka Audensia Ho MEJD

BAUCAU, STLNEWS.co - Diretor Servisu Munisipal Edukasaun, Juventude, no Desportu (SMEJD) Baucau, Segunda semana oin sei marka audensia ho Ministeriu Edukasaun, Juventude, no Despostu...
%d bloggers like this: