SEKOMS Apresia Servisu Radio Komunidade Durante SS

DILI, STLNEWS.co – Sekretariadu Estadu Komunikasaun Sosial (SEKOMS), Merício Juvinal dos Reis “Akara” apresia tebes ho radio komunidade sira nia kontribuisaun liu husi informasaun neebe sira transmite durante periodu Serka Sanitaria (SS). Kestaun nee Mericio Juvinal do Reis “Akara” haktuir liu husi karta komunikadu imprensa neebe STL asesu iha loron Tersa (27/04/2021).

“Komunidade sira tenke rona informasaun lolos husi Sentru Integradu Jestaun Krize, Ministeriu Saude no porta voz Governu neebe divulga informasaun ba komunidade sira,” tenik nia.

Nia mos dehan, esklarese liu husi meius ida nee bele komunika ba malu hodi hatene planu servisu iha radio komunidade sira, depois sei haree planu, hodi responde imediata iha tempu agora no planu iha tinan oin mai.

Hafoin halo video konferensia, jestor radio komunidade sira hatoo informasaun katak, jestor radio komunidade no jornalista frontline sira iha radio komunidade simu ona vasina AstraZeneca hodi aumenta imunidade no asegura aan husi Covid-19.

Iha video konferensia nee, partisipa husi radio komunidade Viqueque, Baucau, Kafe Ermera, Suai, Tokodede-Liquica, radio komunidade Comoro, Aileu no radio komunidade Metro FM.

Enkuantu tuir planu neebe SEKOMS iha, sei halo mos video konferensia ho radiu komunidade sira seluk iha tempu besik nia laran.*

Reportajen: Alberto Menezes
Editora: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Povu Uailili Infrenta Infraestrutura Baziku

DILI, STLNEWS.co – Infraestrutura baziku to'o oras nee sei sai nafatin preokupasaun boot ba komunidade sira iha baze, liu - liu estrada no eletrisidade...

URA Feto Sempre Apoiu Mane

DILI, STLNEWS.co – Tempu difisil feto sempre apoiu mane iha luta ba Ukun Rasik An (URA), ikus hetan independensia, kontribuisaun konta hotu feto ho...

Loron Ba Loron Jose Nia Rendimentu Menus

DILI, STLNEWS.co – Negosiante Jose Nascimento Nunes, neebe faan ropa obralan iha area Bairru Pite, sente triste ho situasaun pandemia Covid- 19 nee, tanba...
%d bloggers like this: