SEKoop Fasilita Formasaun Ba Kooperativa

Sekretariu Estadu Kooperativa (SEKoop), Elizario Ferreira. (Foto: STL/Joaninha Belo)

DILI, STLNEWS.co – Sekretariu Estadu Kooperativa (SEKoop), fasilita formasaun ba grupu kooperativa sira, atu nunee oinsa atu jere kooperativa ho diak.

Sekretariu Estadu Kooperativa, Elizario Ferreira hatete, ohin iha Munisipiu Viqueque grupu 6 neebe maka tuir formasaun no SEKoop maka fasilita formasaun nee.

“Formasaun nee liga liu ba materia oinsa atu jere ba kooperativa ho diak, oinsa atu bele hamosu produtu inotivu ba produtu hodi oferese ba merkadu,” dehan Sekretariu Estadu Elizario, ba jornalista sira iha Akait, Dili, Segunda (08/03/2021).

Nia haktuir, formasaun nee hahu husi Munisipiu Viqueque no sei ba munisipiu sira seluk iha grupu 240 resin maka sai buru kuadru atu hetan formasaun iha primeiru semester ida nee.

“Ami orienta para formasaun sira lao nafatin, maibe mantein nafatin regra neebe fo sai husi Ministeriu Saude (MS) fo sai ba publiku,” hatete Elizario.

Nia afirma liu tan katak, iha grupu 6 neebe partisipa iha formasaun nee minimu kada grupu ema nain rua nulu (20) hamutuk grupu 6 nee total ema nain 120 agora sei hahu iha Munisipiu Viqueque deit.

Tanba grupu 6 nee, kada grupu iha Munisipiu Viqueque no postu administativu idak-idak, no formasaun nee halao durante loron 5 nia laran inklui feto ho mane.

Elizario dehan, nee jestor kooperativa tanba sira tenke preparadu diak liu atu bele jere kapital kooperativa neebe diak liu tan ba oin, sei iha kooperativa produsaun sira mos sei partisipa iha formasaun nee.

Reportajen: Joaninha Belo
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here