SEKoop Realiza Seminariu Implementa Programa

Sekretariu Estadu Kooperativa (SEKoop), realiza seminariu ho tema "Rekursu Umanus ba Fortalesimentu Instituisional," hodi implementa programa politika SEKoop ninia. (Foto: STL/Jacinta Sequeira)

DILI, STLNEWS.co – Sekretariu Estadu Kooperativa (SEKoop), realiza seminariu ho tema “Rekursu Umanus ba Fortalesimentu Instituisional,” hodi implementa programa politika SEKoop ninia.

Tuir Sekretariu Estadu Kooperativa (SEKoop), Elizario Ferreira, hatete, objetivu prinsipal husi seminariu nee mak primeiru atu hetan opiniaun neebe diak, atu bele konklui planu estratejiku dezenvolvimentu kooperativa nian, ba tinan 2020-2023, no previzaun mos ba 2030. Segundu oinsa mak atu asegura servisu kooperasaun ida diak, entre funsionariu sira, atu halao servisu neebe diak, hodi asegura kooperasaun diak iha nivel komunidade no familia, sosiedade kooperativa sira, atu nunee kontribui ba dezenvolvimentu ekonomia nasional ninia.

“Parte terseiru, atu implementa programa SEKoop neebe mak iha ona planu nee nian laran, bele tuir duni programa no ninia ezekusaun tuir duni tempu neebe mak iha tiha ona. Hau hanoin ida nee mak objetivu prinsipal husi ita nian seminariu ba ohin loron nian. Iha programa nee 6, nee mak hanesan programa internal ba SEKoop nian, oinsa mak atu fortalesimentu diak ba funsionamentu SEKoop nian rasik, atu servi povu ho diak, agora relasaun direita ho povu, programa nee 5 deit ladun barak, maibe ninia impaktu nee nasional,” dehan Elizario ba jornalista iha salaun katedral Dili Tersa (29/12/2020).

Elizario akresenta, primeiru mak edukadaun, formasaun, no informasaun, katak 2021 nee prioridade boot neebe SEKoop foti mak edukasaun, formasaun, informasaun, segundu kria kooperativa katak, postu administrativu neebe establese kooperativa kreditu ida, iha suku minimu establese kooperativa de produsaun, rua bazea ba potensia suku.

“Terseiru mak reforsa kapital finanseira kooperativa kreditu, atu nunee bele fasilita kreditu ba grupu produtivus mikro no empreza kiik sira, ema bolu dehan, ekonomia informal atu hakbiit sira nian kapital hodi investe iha area produtivu. Hodi kontribui ba rekoperasaun ekonomiku nasaun nian,” dehan nia.

Iha fatin hanesan, eis Primeiru Ministru Dr. Mari Alkatiri, neebe sai orador iha seminariu nee, hatete, husi nee ba oin, politika ba kooperativa tenke iha vizaun neebe mak diak, para dezenvolve diak liu tan setor ida nee, alende setor kooperativa oinsa mak atu haree ba iha setor industria ninia.

“Ita iha nee familia TL tomak, atu establese legalmente, husi nee ba oin politika ba kooperativa presiza iha vizaun neebe mak diak,” katak nia.*

Reportajen: Madalena Horta/Jacinta Sequeira
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here